Menu

Documenten

Document R-1676-14-8019-83r

Jan Corstiaen Jacobs als man ende momboir van Neeltien sijne huijsvrouwe heeft vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Goijaert Heerden een huijs metter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot een ende een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende mette boomen daer op staende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oist de gemeene straet, west ende suijden de weduwe Jan Goijaert Heerden, noort Jan Jan Willem Adriaens, los ende vrij ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra (2 januarij 1676, scabini Versteech et relatu Keijsers).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832