Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1676-14-8019-90v

Kennelijck sij eenen eijgelijcken dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Adriaen ende Hendrick Joost Hoirevoirts ende de momboirs van voor ende naerkinderen wijlen Wouter Adriaen Wijt Claes daer groot moeder aff was Anneken Joost Hoirevoirts, uijt crachte van testamente van date den 24e september 1651 voor den notaris van Loon ende seeckere getuijge gepasseert aen ons schepenen verthoont ende voorgelesen, den 17e januarij 1676 bekenne ende beleijden, mits desen metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffelijcke schijdinge ende deijlinge vande naerbeschreven erfgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaeten door Joost Adriaen Hoirevoirs ende Engeltien Hendrick Denis,

Overmits den welcken den voorn. Adriaen Joost Hoirevoirs ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parceel ackerlant groot ses loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenissen oist Adriaen Joost Hoirevoirs, west Denis Adriaen Hendrick Denis, suijt Cornelis Aert Meeus, noort Loureijs Peeters van Doremael, los ende vrij, uitgenomen ses duijten chijns jaerlijcx te voldoen aende gesworens van Tilborch op St. Stevensdagh, item een steeghdeken waer over desen acker moet wegen sal mede tot proffijte van dit loth wesen uitgenomen de boomen daer op staende, aldaer tusschen erffenisse Denis Adriaen Hendrick Denis west de gemeene straet, suijt de H: Geest noort de wed. Loureijs Martens, los ende vrij, uitgenomen hier over te wegen als van outs, ende sal dit loth uitrijcken aen d'onmondige kinderen de somme van vijftich gulden te betaelen ter stondt,

Waer tegen Hendrick Joost Hoirevoirs te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck een huijs schuer schop mette helft vande erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot dese helft drie loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse, oist de gemeene straet, west deelder in desen, suijt Gerit Jan Anthonis, noorden de weduwe Herman Peeters van Hest, los ende vrij, uitgenomen twee stuijvers een oort chijns jaerlijcx te betaelen aen Ekelschot op St. Denijs dagh, ende sal dit loth moeten uitrijcken aende onmondige kinderen, de somme van drie hondert ende eenentsestich guldens te voldoen terstondt bijt passeren der deijlinge,

Waer tegens de momboirs ten behoeve van de onmondige kinderen te deele bevallen is ende sullen de selve alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck een parceel soo weij als lant groot drie loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oist de gemeijne straet, west Denis Adriaen Denis, suijt Cornelis Bernevelts, noorden Hendrick Joost Hoirevoirs, los ende vrij, uitgenomen drie duijten chijns jaerlijcx te betaelen aende heer van Tilborch op St. Stevens dagh, item sal dit loth tot vergelijckinge der kavelinge beuren van het eerste loth de somme van vijftich gulden, ende van het tweede loth de somme van driehondert eenentsestich guldens, dit gelt te ontvangen ter stont bijt passeren deser deijlinge,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat jeder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten onderhouden alle wegen stegen waterlaeten ende andere naerbuerelijcke rechten twelck deen off dander parceel soude mogen subject wesen ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 17 januarij 1676, scabini vande Burcht et Keijsers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832