Menu

Documenten

Document R-1676-14-8020-24r

Peeter Anthonis Cornelissen ende Peeterken Anthonis Cornelis geassisteert met Frans Anthonis Franssen ende Adriaen Cornelis Peters haere gewesene momboirs hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende midts desen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jacob Peters van Heijst ider voor een helft een huijs metten erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot twee lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craijven aldaer tusschen erffenisse oist de kinderen Embrecht Adriaen Gerits, west de gemeijne straet, suijt Hendrick Embrecht Daniels, noort Sr. Huijgermans, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 23 december 1676, scabini Keijsers et relatu Versteech.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832