Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1676-14-8020-28r

Aert Jan Cornelis Gijsbert Beijkens, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende mits desen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Willem Janssen een halff huijsken metten erffenisse daeraen liggende ende daer toe behoorende groot thien a elff roeden of daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craijven aldaer tusschen erffenisse oijst de gemeene straet, west Joost Denis Daniels, suijt Jan Corstiaen Jacobs, noort Cornelis Jan Cornelis Gijsbert Beijkens, los ende vrij, vuijtgenomen vijff penningen jaerlijcx te betaelen aenden rentmeester vande Geestelijke goederen, ende te onderhouden het wegen, stegen ende gebuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 7 december 1676, scabini vander Burcht et relatu de Wits,

Cooppenningen 68 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832