Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1676-14-8020-28v

Adriaen Embrecht Adriaens, als man ende momboir van Emken Jan Peters, heeft vercocht ende midts dese wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegegeven aen ende ten behoeve van Laureijs Jan Smolders sijnen swager een huijs, met de helff van een schop metten aenstede ende erffenisse daer aenliggende ende daer toe behoorende groot twee lopensaeten ende een halff off daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craijven, aldaer tusschen erffenisse Sijmon Peters Veramelvoirt noortwaerts, suijt Jan Michiel Meijnaers, streckende metten oisten eijnde aen erffenisse Peter Jan Peters, en metten westeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen drij stuijvers een oirt chijns jaerlijcx te betaelen aende Bischop vanden Bosch ende te onderhouden het wegen, stegen, ende voorts de gebuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra (7 december 1676, scabini vander Burcht et relatu de Wits),

Cooppenningen 300 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832