Menu

Documenten

Document R-1676-14-8020-34v

Kennelijck sij eenen eijgelijcken dat op huijden date ondergeschreven voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Hendrick ende Adriaen soonen wijlen Anthonis Hendricx daer moeder aff was Maria Adriaen Somer, mitsgaders Jan Peter Peters ende Cornelis Bernevelts als momboir ende toesiender respective van het onmondich kint wijlen Jan Adriaens vande Wiel, daer moeder aff is Anneken Anthonis Hendricx, de welcke bekenden ende belijden midtsdesen metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge vande naerbeschreven erffgoederen metten doodt ontruijmt ende achtergelaten door Anthonis ende Maria voonoemt haeren gewesene vader ende moeder, mitsgaders het onmondich kint grootvader ende grootmoeder, ende

Overmits de voornoemden Hendrick te deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck een parcheel soo weij als lant groot tsamen anderhalff lopensaet off daer ontrent begrijpende, alwaer eenen waterlaet tusschen beijde is loopende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hoeven, aldaer tusschen erffenisse, suijt Cornelis Hendrick Bernevelts, noort Cornelis Aert Meeus, oist de gemeijne straet, west de heer rentmeester Verrassen, los ende vrij, eijntelijck alnoch een parcheel ackerlants groot twee lopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse, suijt Willem Cornelis Willems, noorden d'heer Arnoldus Lus, oist ende west de kinderen Cornelis Gerits van Gorp, los ende vrij,

Waer tegens Adriaen den soon ten deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne porie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck een parcheel weijlant een lopensaet ende drij quartier off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hoeven, aldaer tusschen erffenisse, noorden Pouwels Herman Gerits, suijt d'heer rentmeester Verrassen, oist Cornelis Hendrick Bernevelts, west aende gemeijne straet, los ende vrij, eijntelijck alnoch een parcheel ackerlants groot twee lopensaet ende drij quartier of daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie voorschreven ter plaetse genoemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse suijt Cornelis Hendrick Bernevelt, noort de wed. Cornelis Adriaen Fiers, oist Peter Goijaert Heerden cum suis, west de gemeijne straet, los ende vrij,

Ende waer tegens Jan Peter Peters ende Cornelis Bernevelt als momboir ende toesiender respective van het onmondich kint van wijlen Jan Adriaen vande Wiel, daer moeder aff is Anneken Anthonis Hendricx, ten behoeve van het zelve kint, ierstelijck de gerechte hellicht bedeelt aende suijden sijde in een huijs, soo ende gelijck t'selve voormaels is affgedeelt metter erffenisse daer aenliggende ende daer toe behoorende groot een lopensaet of daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche genaemt de Hoeven, aldaer tusschen erffenisse, noort Cornelis Hendrick Bernevelt, suijt Cornelis Aert Meeus, oist de onmondige kinderen Adriaen Joost Horrevoirts, west de gemeijne straet, los ende vrij, item alnoch een parcheel ackerlant groot drij quartier lopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie voorschreven ter plaetse genoemt aent Craijven, aldaer tusschen erffenisse, noort Cornelis Adriaen Somers, suijt Embrecht Daniel Bastiaens, oist Embrecht Adriaen Gerits, los ende vrij, item alnoch een parcheel heijbodems groot vier loopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen onder de parochie van Venloon genaemt Loon op t Sant, ter plaetse genaemt aenden Kattenberch, aldaer tusschen erffenisse, oist Cornelis Aert Somers, west ..., suijt den Grave van Loon, noort Adriaen Jan Vennincx, los ende vrij, eijntelijck alnoch een parcheel heijbodems groot twee lopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie voorschreven te plaetse genaemt aende Baen, aldaer tusschen erffenisse, oist Cornelis Adriaens, noort de gemeijne baen, suijt Cornelis Aert Somers, west ..., los ende vrij, uitgenomen eenen stuijver een oort chijns jaerlijcx te betaelen van beijde parcheelen aende heer van Loon op St. Martens dag,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert, dat jder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaeten, chijnsen ende andere gebuerlijcke rechten als van outs, t'welck d'een off d'ander parcheel soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 12 december 1676, scabini de Wits et relatu Versteech.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832