Menu

Documenten

Document R-1677-14-8020-111v

Denis Adriaen Hendricx de Beir heeft vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Joost Hoirvoirs een parceel soo saeij als weijlant groot tsamen twee loopensaeten off daer ontrent nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse, oost de gemeijne straete, west de kinderen Wouter Adriaen Wijten ende noorden, suijt Adriana Aert Somers, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers chijns jaerlijcx te betaelen op St. Denijs dagh aen Eeckelschot, ende alnoch te onderhouden, de waterlaeten, wegen, stegen als alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 4 meij 1677.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832