Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-154r

Kennelijck sij eenen igelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Sijmon ende Niclaes gebroeders soonen wijlen Gerit Claessen daer moeder aff was Maria Sijmon Peeters, Daniel Cornelis Jacobs als man ende momboir van Hendrickjen sijne huijvrouwe oock dochteren wijlen Gerit ende Maria voornoemt, Jan sone wijlen Peeter Henssen daer moeder aff was Jenneken oock dochteren wijlen Gerit ende Maria voorschreven, Loureijs Jan Joosten man ende momboir van Jenneken dochteren Michiel Gerit Claessen, ende Gerit sone Michiel Gerit Claessen mitsgaders Corstiaen Jan Wijten man ende momboir van Cornelia Jan Loureijs Adriaens daer moeder aff was Peterken Gerit Claessen, Jan Matheus Matheus als man ende momboir van Peeterken Willem Cornelis de Beir daer moeder aff was deselve Peeterken Claessen ende met haer Cornelis Cornelis de Beir momboir ende den voorschreven Corstiaen Jan Wijten beeedichde toesiender ende de drie alnoch onmondige kinderen wijlen Willem Cornelis de Beir daer moeder aff was de voornoemde Peeterken, den voorschreven Corstiaen Jan Wijten alnoch hem fort ende sterck maeckende voor Geertruijt oock dochtere wijlen Willem ende Peeterken meergenoemt alle kinderen ende kintskinderen wijlen Gerit ende Maria voornoemt de welcke bekende ende verclaerden metten anderen aengegaenende gemaeckt te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge van de naerbeschreven erfgoederen metten doot ontruimt ende achtergelaten door wijlen Gerrit Claessen ende Maria sijne huijsvrouwe voornoemt ende alsoo of het lieden gesuccedeert, OvermitsZoeken in website: De Hasselt voor 1832