Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-169v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Adriaen, Peeter ende Jan gebroederen soonen wijlen Jan Peeter Cornelis Meeus, daer moeder aff was Maria Adriaen Maes Geenen, Jan Denis Adriaen Rijnders als man ende momboir van Cathalijn dochtere Jan ende Maria voornoemt, ende Hendrick Adriaens van Heijst als man ende momboir van Jenneken oock dochtere Jan ende Maria meergenoemt, de welcke bekenden ende beleijden, bekennen ende beleijden mits desen metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffschijdinge ende deijlinge vande naerbeschreven erfgoederen metten doot ontruijmt ende achtergelaeten door wijlen Jan ende Maria voornoemt haere respective ouders ende alsoo op hen lieden mits desselfs overlijden gesuccedeert,

Overmits der welcker Adriaen den soon bij blinde lothinge ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten een huijsinge mette aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot vier loopensaeten off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse de gemeijne straet aen deen seijde oistwaerts, de wed: Corstiaen Jan Jacobs aen dander seijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aen derve Jan Janssen van Beurden ende metten noorden eijnde aende erve Stoffel Willems van Boven?, los ende vrij uijtgenomen dat den voornoemden Adriaen tot betaelinge vande gelijcke schulden op den boedel staende sal moeten uijtkeeren ende betaelen eene somme van een hondert en vijftich guldens eens,

Waer tegens Peeter den soon bij blinde lothinge ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren het groot huijs met de gerechte helfte vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende soo groot ende cleijn als die bij metinge sal bevonden worden, mits dat tusschen het groot ende cleijn huijs bij het meten de stratie sal worden gelaeten van thien voeten, om maelcanderen niet te benauwen, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse, oostwaerts de gemeene straet, west de kinderen Willem Adriaen Gerits, suijt de helft hier tegens aff te deelen, noort Peeter Jan Jacobs de jonge los ende vrij, uijtgenomen vijfthien duijten tsij min off meer sijnde een vierde paert in eenen chijns jaerlijcx te betaelen aen den rentmeester van Empe tot s'Bosch ende sal dit loth daerenboven in egalisatie van cavelinge tot betaelinge vande gelijcke schulden tot laste deses staende moeten uijtreijcken ende betaelen de somme van drie hondert en vijftich guldens eens sonder meer,

Waer tegens Jan den soon bij blinde lothinge ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten het kleijn huijs mette schuer mits vande plaetse te ruijmen halff april 1678 met de wederhelft vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende soo groot ende cleijn als de selve bij metinge sal bevonden worden, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeene straet, west het deel hier bovengenoemt, suijt het kint Marcelis Hendricx, noort Peter Deckers voornoemt, los ende vrij, ende is te weten dat onder dese helft mede begrepen sullen sijn een parceel ackerlant, groot twee loopensaeten off daer ontrent gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt, aldaer tusschen erffenisse, oost Joost Denis Daniels, west Jan Corstiaen Jan Jacobs, suijt Adriaen den broeder, noort den selve? Jan, los ende vrij, eijntelijck een parceeltien ackerlant groot achtien roeden of daer ontrent gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt, aldaer tusschen erffenisse, noort Jan Michiel Meijnaerts, oost Jan Denis Rijnders, suijt Anthonij Janssen van Gils, west Anneken Michiel Meijnaerts, los ende vrij, ende sal in egalisatie van cavelinge tot betaelinge vande gelijcke schulden moeten uijtkeeren eene somme van een hondert guldens eens sonder meer,

Waer tegens Jan Denis Adriaen Rijnders nomine uxoris bij blinde lothinge ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck een parceel ackerlant groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer de kinderen Jan Peeters Nele, west de gemeijne straet, suijt Gerit Adriaen Smolders, item een parceel ackerlant groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse oost Adriaen den swager, west Joost Denis Daniels, suijt Hendrick Corst Denis, noort Jan Michiel Meijnaerts, los ende vrij,

Ende waer tegens Hendrick Adriaens van Heijst nomine uxoris ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck een parceel ackerlant groot een loopensaet ende acht roeden off daer ontrent gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse oost Jan Corstiaen Jacobs, noort Jan Michiel Meijnaerts, suijt de kinderen Embrecht Adriaen Geenen, west Adriaen den swager, los ende vrij, item een parceel ackerlants groot twee loopensaeten ende seventhien roeden off daer ontrent gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt, aldaer tusschen erffenisse, oost de wed. ende kinderen Mr. Herman de Roij, west de gemeijne straet, suijt de wed. Jan Gerits Verbunth, noort Hendrick Emmen,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat jeder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, waterlaeten, ende alle andere naerbuerelijcke rechten twelck deen off dander parceel soude mogen subject wesen ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 23e augustij 1677, scabini vander Burcht et Versteegh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832