Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-174r

Jan Jan Cornelis Peeter Meeus heeft wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Michiel Meijnaerts een parceeltien ackerlant groot achtien roeden off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse, noort den cooper in desen, suijt Anthonij Janssen van Gils, oost Jan Denis Reijnders, west Anneken Michiel Meijnaerts, los ende vrij, uijtgenomen te onderhouden alle gebuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. alle commer etc., pro ut in forma, actum ut supra (30 augustij 1677) scabini Keijser et Wijtens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832