Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-174v

Jacob Peeters van Heijst heeft vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Denis Adriaen Reijnders een huijs metter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot twee loopensaeten off daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse oost de kinderen ... Adriaen Gerits, west de gemeijne straet, suijt Hendrick ende Embrecht Daniels, noort sr. hr. Huijgerman, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum et scabini ut antea (30 augustij 1677, Keijser et Wijtens).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832