Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-182v

Compareerde voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt Cornelis Jan Cornelis Gijsbert Beijkens den welcken heeft gebleecken sijn blinckende ende clickende penningen die hij seijde sijn eijgen te wesen omme metten rechte van naderschappe te lossen ende calengieren gelijck hij doet mits desen een halff huijsken metter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot thien a elff roeden off daer ontrent gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven soo ende gelijck als het selve door Aert Jan Cornelis Gijsbert Beijkens ewech is gevest aen Jan Willem Janssen op den sevenden december 1676 met alsulcke reengenooten als hem cooper ende vercooper alsdoen bekent waeren, gelovende op verbant als naer rechten alles meer te doen wat een naerderman schuldich ende plichtich is te doen, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van Jacobus vander Burcht ende Ego de Wits schepenen den vierden october 1677.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832