Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-195v

Alsoo Jan Corstiaen Jan Jacobs in houwelijcken staet versaemt ende gealieneert is geweest met wijlen Cornelia Jan Willems, aen dewelcke hij echtelijck geprocreert heeft drie kinderen met naeme, Maria out vijfthien jaeren, Jenneken out thien ende Lijsabeth out acht jaeren ofte elcx daer ontrent, ende dat de selven Jan sich wederom in anderen houwelijcke staet begeven heeft met Aleijdt Hendricx van Spaendoncq soo soude de selven naer costume locaele verobligeert wesen mette momboirs van sijne voorschreven onmondige kinderen te procederen tot behoorlijcke schiftinge schijdinge ende afdeelinge van alle ende ijgelijcke de goeden soo haeffelijck als erffelijcke egeene van dien uijtgesondert, doch geconsidereert de haeff ende meubele goederen niet meer connen te bedraegen als eene somme van een hondert sesendertich gulden, volgens de huijscedule daer aff sijnde ende dat daer ... voordere effecten meer en sijn als alleen een cap: somme van alnoch vijff gulden cap: staende te laste van Joost Goijaert Heerden bij schepene gelofte in dato tweede januarij 1676 met een intrest van een jaer ter somme van ... vijfentwintich gulden beloopende alsoo te samen ses hondert eenentsestich gulden seven stuijver drie penningen waer van afgelost de somme van twee hondert tseventich gulden schult tot laste deses staende sulcx dat alnogh daervan voor deen hellicht tot proffijt van d'onmondige ... blijft ter somme van een hondert vijfentagentich gulden derthien stuijvers negen penningen, ende dat daer egeen erffgoederen meer en sijn als alleen eene huijsinge ende schop metter erffenisse daer aen ende ontrent gelegen, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch aent Craeijven over twee jaeren bij den voornoemden Jan gecocht van Jacob Huijgermans tot s'Bosch om ende voor de somme van seven hondert gulden capitael, welcke somme alnoch aen den voornoemde Huijgermans te betaelen staet sulcx dat de jaerlijcxe intresten, soo wel comen te bedraegen als de ..., alles volgens de staet ende inventaris daervan sijnde ter secrerarije berustende naerder in den selven geexpresseert waer toe wort gerefereert, waer uijt dan claerlijck blijckt dat onmogelijck is de voorschreven drie onmondige kinderen op te brengen ende te alimenteeren tot henne mondige daghen houwelijcken ofte andere geapprobeerden staet maer dat in .... wel meer souden hebben verteert ende geconsumeert, ende om sulcx te voorkomen voor soo veel doenlijck is, soo ist dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt gecomen ende gecompareert sijn den voornoemden Jan Corstiaen Jan Jacobs met Alijdt Hendricx van Spaendoncq sijne tegenwoordige huijsvrouwe ter eenre, Jan Janssen van ... ende Anthonij Corstiaen Jan Jacobs beeedichde momboir ende toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Cornelia ende Jan voornoemt ter andere seijde, de welcken in plaetse van afdeelinge metten anderen bekenden aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijck ende vriendelijck, contract accoort ende transactie ende dat inder voegen forme ende manieren hier naerbeschreven volgende, te weten dat de voorn. eerste comparanten aengenomen hebben gelijck sij doen mitsdesen de voorschreven drie onmondige op te brengen ende te alimentere in cost ende dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck naer henne staet qualiteijt ende vermogen oock de selve een hantwerck te laeten leere, ende daer toe te doen soo ende gelijck getrouwde ouders betaemt te doen, tot dat het jonghste der selven kinderen sal gecomen sijn tot sijnen ouderdom van achthien jaeren, houwelijcken ofte anderen geapprobeerden staet ende de selve kinderen alsoo opgebracht ende gealimenteert sijnde sullen sij eerste comparanten daerenboven alnoch gehouden sijn ende beloven mitsdesen aen ieder vande onmondige kinderen uijt te reijcken eene somme van veertich gulden eens maeckende alsoo te saemen over de drie kinderen een hondert ende twintich gulden ende een vande selven kinderen gecomen wesende tot haeren ouderdom van achthien jaeren ende de eerste comparanten aen de selve sijne veertich gulden niet en voldede sal alsdan daervan intrest moeten geven van ideren gulden eenen stuijver, ende ofte het gebeurde dat een vande kinderen quame aflijvich te worden voor sijne ouderdom van achthien jaeren houwelijcken ofte anderen geapprobeerde staet dat desselfs deel sal devolveren op de eerste comparanten tsij vader ofte moeder maer soo daer twee vande selve kinderen comen te sterven voor den ouderdom van achthien jaeren soo sal het langstlevende vande drie kinderen alleenlijck genieten eene somme van tachentich gulden eens, voor welcke alimentatie ende onderhout de eerste comparanten vande voornoemde tweede comparanten sullen hebben behouden ende erffelijck blijven possideren alle ende igelijcke de goederen egeen van dien uijtgesondert naerder inden staet ende inventaris geexpresseert sulcx dat sij eerste comparanten de erfhuijscedulle int geheel als haere eijge ende propere goederen sullen mogen ... ende ophaelen gelijck oock de uijtstaende penningen van Joost Goijaert Heerden, sonder daer aff te doen eenige reeckeninge bewijs ofte reliqua ende sullen daerenboven alnoch sij eerste comparanten in vollen eijgendom blijven possideren de erfgoederen van Huijgermans gecocht, omdaer mede te doen soo haer gelieven sal, t'sij de selve, verheffen, verieren, belasten, beswaeren, ... ofte daer van disponeren soo haer eerste comparanten gelegen comen sal onder ende conditie nochtans dat sij eerste comparanten sullen gehouden sijn ende ... mitsdesen te betaelen ende te voldoen alle gelijcke de schulden waer mede desen boedel ende goederen eenichsins mach wesen belast ende beswaert, item is bevoorwaert ende geconditioneert dat ofte het gehele aen dese kinderen eenige erfgoederen quame aen te sterven gedurende dese alimentatie dat in sulcken gevalle de eerste comparanten vande selve goederen sullen genieten de usufructen daervan te vervallen ende verschijnen gedurende dese alimentatie mits alsdan betaelende de dorpslasten, eijntelijck is alnoch geconditioneert dat ofte het gebeurde den vader desen kinderen binnen den tijt van twee eerstcomende jaeren quame aflijvich te worden ende sijn huijsvrouwe alsdan noch in leven sijnde kint ofte kinderen hadden soo sal de selve sijne huijsvrouwe vrij staen om in dese alimentatie te continueren, ofte wel daer van te schijden, mits wederom overgevende alle de goederen alsdan sijnde, ende alsdan genietende voor de alimentatie vande kinderen eene somme van een hondert gulden eens, ende gebuert dat sij Alijdt geen kint ofte kinderen en heeft nochte niet beswangert is van haeren man binnen den tijt van twee jaeren sal alsdan maer genieten eene somme van vijftich gulden eens, ende sij sonder wettige en achter te laeten comende aflijvich te worden sullen de selve somme wederom gaen ende keeren van de seijde daer die van gecomen sijn, alle welcke poincten ende articulen de voornoemde parthijen contrahenten resiproquelijck beloven naer te gaen ende te achtervolgen sonder daer tegens te doen offte comen directelijck off indirectelijck noch oock in eenigen manieren renuntierende tot dien eijnde op alle exceptien ofte verweiren welcke deen off dander naermaels soude in stade comen ende in sonderheijt der rechte dicterende dat generaele sonder voorgaende speciaele renuntiatie van geender waerde sij daer voor verbindende te weten de eerste comparanten se et sua bona habita et habenda ende de tweede comparanten de onmondige goederen hebbende ofte naermaels vercrijgende egeen uijtgesondert onder voluntaire condemnatie, sonder argelist, actum 13 september 1677, scabini Keijser et de With.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832