Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-196v

Hendrick Adriaens van Hest als man ende momboir van Jenneken Jan Deckers sijn huijsvrouwe heeft vercocht, opgedraegen ende mitsdesen overgegeven, aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Deckers sijne swager een parceel ackerlant groot een loopensaet off daer ontrent begrijpende onbegrepen der mate gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse oost Jan Corst Jan Jacobs, west Peeter Jan Deckers, suijt de wed. Mr. Herman de Roij, noort Jan Michiel Meijnaert, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 25e october 1677, scabini de Wits et relatu Wijtens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832