Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-62r

Denis Adriaen Hendricx de Beir, heeft vercocht, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Joost Hoirevoirts ende Adriaen Willem Janssen als momboir ende toesiender respective vande twee onmondige kinderen wijlen Adriaen Joost Hoirevoirts daer moeder aff was Maria Willem Janssen ten behoeve vande selve kinderen een parcheel soo saij als weijlant groot een lopensaet ende drij quartier off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist ende noort de onmondige in desen, west de H: Geest van Tilborch, suijt Adriaen Cornelis Somers, los ende vrij, uijtgenomen te wegen, stegen ende alle andere naerbuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, actum 4 februarij 1677. Scabini Leijten et relatu de Wits.

Cooppenningen soo 255 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832