Menu

Documenten

Document R-1677-14-8020-65v

Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden heeft vercocht, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Peter Jan Peter Sijmons een huijs metten erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot twee lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erfenissende oost wed. Gerit Willems Veramelvoirt, west Willem Jan Adriaens van Beurden, suijt Cornelis Gerits van Beurden, noort de gemeijne straet, los en vrij uitgenomen een vat reductie rogge jaerlijcs twelck betaelt wort met seven stuijvers ende een halff op Lichtmis aenden Rentmeester vande geestelijcke goederen des Quartier van Oisterwijck ende noch twee stuivers chijns jaerlijcx te betaelen op St Stevens dach aenden heere van Tilborch ende voorts te wegen, stegen ende alle andere nabuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende is gesech dat den puth op dese erve staende mede sal mogen werden gebruijckt door degeene die op de goederen woonen aen den oostencant van dese huijsinge, mits sullen deselve den voornoemde puth mede moeten onderhouden ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma actum 6 februarij 1677.

Cooppeningen 772 - 10 - 1?Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832