Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-66r

Jan Janssen van Heijst als man ende momboir van Maria Jan Goijaert Melis sijne huijsvrouwe heeft vercocht, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jacob Peters van Heijst een parcheeltien soo saij als weijlant groot vijffthien roeden off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist de weduwe ende kinderen Laureijs van Doremael, west den cooper in desen, suijt de gemeene straet, noort Cornelis Adriaens van Beurden, los ende vrij, ende de gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 8 februarij 1677. Scabini de Wits et relatu ...

Cooppenningen soo etc. 35 gulden.

Den voornoemden vercooper cedit aen den selven cooper een parcheeltien saijlant groot vijffthien roeden off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse oist Cornelis Adriaens van Beurden, west den cooper in desen, suijt den selven, noort de weduwe Herman Peters van Heijst, los ende vrij, met de gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra.

Cooppenningen soo etc. 30-0-1.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832