Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-67r

Cornelis Jan Hendrickx de jonge, Wouter Jan Hendricx, Herman Beris Anthonis Beris als man ende momboir van Anna Jan Hendricx sijne huijsvrouwe, Adriaen Janssen van Beeck als man ende momboir van Vijverken Jan Hendricx sijne huijsvrouwe, Peeter Jorissen vanden Meeghdenbergh in plaetse van Claes Peter Huijberts als man ende momboir van Maria Jan Hendricx sijne huijsvrouwe t'selve bij uitcoop van hun vercregen ende Peter Jan Gijsberts ende Cornelis Jan Hendricx als momboir ende toesiender respective vande twee onmondige kinderen wijlen Adriaen Adriaen Cruijssen daer moeder aff was Hendricxken Jan Hendricx, mitsgaders Wouter Jan Hendricx ende Cornelis Jan Hendricx dewelcke haer fort ende sterck sijn maeckende voor de onmondige kinderen wijlen Willem Jan Hendricx daer moeder aff was Elisabeth ... hebben met consent ende decreet van drossaert ende schepenen vercocht, opgedragen ende overgegeven te saemen voor een hellichtte ende Elias Verwers ende Peter Jorissen vanden Meeghdenberch als momboir ende toesiender respective van de drij onmondige kinderen wijlen Peter Jan Segers daer moeder aff is Maria Joris vanden Meeghdenberch voor d'ander hellicht, aen Herman Beris Anthonis Beris, een huijs ende schop metten voorhoofde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot 34 roeden off daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genoemt de Hoeven aldaer tusschen erffenisse oijst ende noort de gemeene straet, suijt den heere van Tilborch, west den gemeenen waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen te onderhouden den waterlaet ende alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs, ende hebben etc, gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, actum ut auten, scabini Versteech et Keijsers,

Cooppenningen, 291-0-0Zoeken in website: De Hasselt voor 1832