Menu

Documenten

Document R-1677-14-8020-68v

Kennelijck sij eenen eijgelijcken dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Jan, Adriaen, Peter ende Denis gebroederen soonen wijlen Embrecht Adriaen Gerits daer moeder aff was Adriaentien Jan Adriaens mitsgaders Quirijn Willem Janssens als man ende momboir van Cathalijn, oock dochtere Embrecht ende Adriaentien voornoemt, de welcke bekennen ende verclaeren metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eenen erffscheijdinge ende erffdeijlinge vande naer beschreven erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaeten door de voorschreven henne ouders,

Overmits der welcker Jan den soon te deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, ende behouden eene somme van vijftich gulden uit het gelijcke te ontfangen,

Waer tegens Adriaen den soon ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een schuer met drij lopensaet soo lant als weije off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse, oist de gemeene straet, west de wed. Gerit Willems Veramelvoirt, suijt de kinderen Embrecht Daniel Bastiaens, noort de kinderen Adriaen Jan Craeijers, los ende vrij, item een parcheeltien ackerlants groot een lopensaet 3/4 off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse oist de wed. ende erffgenamen wijlen Mr. Herman de Roij, west den gemeenen voetpath, suijt Jan Peter Cornelis Meeus, noort de wed. Jacob Jan Peter Jacobs, los ende vrij,

Waer tegens Peeter den soon ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben ende behouden eene somme van vijftich gulden te ontfangen van het deel van Adriaen den soon hier voorens bedeelt,

Waer tegens Denis den soon ten deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten de gerechte hellichte aenden oisten eijnde in een parcheeltien saijlants groot int geheel een lopensaet ende drij quartier off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie ende plaetse voornoemt, aldaer tusschen erffenisse oist de wed. ende erffgenamen wijlen Mr. Herman de Roij, west de wed. Jacob Jan Peter Jacobs, suijt Adriaen Embrecht Adriaens, noort den gemeenen voetpath, los ende vrij, uitgenomen de hellichte in twee stuijvers chijns jaerlijcx te betaelen aenden heere van Tilborch op St. Stevens dag,

Ende waer tegens Quirijn Willem Janssen nomine uxoris te deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, de gerechte hellichte aenden westen eijnde in het bovengeschreven parcheeltien, gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse oist Denis den soon hier voorens bedeelt, west de wed. Jacob Jan Peeter Jacobs, suijt Adriaen Embrecht Adriaens, noort den gemeenen voetpath, los ende vrij, uitgenomen de helft in twee stuijvers chijns jaerlijcx te betaelen aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat jder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen, stegen, ende waterlaeten ende alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 9 februarij 1677, scabini Versteech et relatu Keijsers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832