Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-70v

Cornelis d'oude ende Cornelis d'jonge mitsgaders Peter ende Jan gebroederen soonen wijlen Adriaen Cornelis de Beir, voor d'een hellichte, ende met haer den voornoemden Jan Adriaen Cornelis de Beir als momboir ende Gerit Jan Cornelissen als toesiender over het een onmondich kint wijlen Maria Cornelis Daniels, daer vader aff is Adriaen Jan Cornelis voor d'andere hellicht, alle in qualiteijt als erfgenamen van Cornelis Daniel Cornelissen daer moeder aff was Anneken Adriaen Cornelis de Beir, hebben met consent van de heere drossaert ende schepenen vercocht, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Adriaens van Beurden seeckere huijsinge ende schop metter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot drij lopensaeten off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genoemt het Craijven aldaer tusschen erffenisse, west ende noort Jan Peter Deckers, streckende metten oisten eijnde aende gemeijne straet, ende metten suijden eijnde aen d'erve Jan Willems van Buel, los ende vrij, uitgenomen vijff duijten chijns jaerlijcx te betaelen aende heere van Tilborch op St. Stevens dach, ende te onderhouden alle gebuerlijcke rechten als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 11e februarij scabinij ut aentea,

Cooppenningen 450 gulden,

De voornoemde vercooperen hebben in qualiteijt ende met consent als voor vercocht, opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Peter Peter Cornelis sBeeren een parcheel ackerlants groot drij lopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse oist Jan Jan Goijaerts, west Jan Peter Deckers, suijt den waterlaet, noort Jan Cornelis Michielssen, los ende vrij, uitgenomen te onderhouden de wegen, stegen ende naerbuerlijcke rechten als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabinij ut supra,

Cooppenningen 293-10-1.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832