Menu

Documenten

Document R-1677-14-8020-88v

Jan Cornelis van Gorp ende Jan Anthonis Vrancken als beeedichde momboir ende toesiender over het een onmondich kint wijlen Gijsbert Gerits van Gorp, daer moeder aff is Pirijntien Anthonis Vrancken hebben met consent ende decreet vande heere drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht ende mitsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Peeter Adriaens de Beir eene huijsinge metter erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot drie loopensaeten off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist Gerit Anthonis, west de gemeijne straet, suijt de onmondige kinderen wijlen Adriaen Gerit Jan ..., noort de wed. Goijaert Jan Anthonis, los ende vrij, vuijtgenomen te onderhouden alle wegen, stegen ende alle andere naerbuerelijcke rechten als van outs ende hebben etc. geloven etc. wijders compareerde Peeter Adriaen Janssen de Beir als man ende momboir van Pirijntien Anthonis Vrancken den welcken alvorens ten behoeve van sijn vrouwe kint heeft gerenuntieert ende gedesisteert op de tochte recht ende actie hem van tochtswegen competerende in het voorschreven vercocht huijs ende erve ende verclaert den voorn. comparant daer naer nimmer meer te vertaelen, pro ut in forma, actum 8e martij 1677, scabini Versteech et Keijsers,

Cooppen. ende slaegen 690 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832