Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-90v

Marten Denis Martens ende Peeter Jan Peeter Jacobs d'oude als beeedichde momboir ende toesiender respective over het een onmondich kint wijlen Anna Denis Martens daer vader aff is Peeter Jan Peeter Jacobs de jonge, den voorschreven Peeter Jan Peeter Jacobs d'oude alnoch als toesiender ende met hem Jan Jan Willems van Berckel als momboir over het een onmondich kint wijlen Adriaentien van Berckel, daer vader aff is den voors. Peeter hebben met consent ende decreet vanden heere drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Sr. Ego de Wits schepen en out Borgem. alhier een parceel waeijlant groot een ende drie quartier loopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse oist de gemeene straet, west de kinderen Jan Gijsbers van Gils, suijt de wed. Adriaen Peeter Denis, noort Gijsbert Cornelis Anthonis, los ende vrij, vuijtgenomen te onderhouden alle waterlaeten, wegen, stegen ende alle gebuerelijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, wijders compareerde Peeter Jan Peeter Jacobs de jonge den welcken alvoorens ten behoeve van sijne kinderen heeft gerenuntieert ende gedesisteert op de tocht recht ende actie hem in het voors. vercochte parceel van tochtswegen competerende verclaerde den selven naerden voors. tochte nimmer meer te sullen vertaelen, sonder argelist, actum ut supra (9 meert 1677) scabini Keijser et relatu Versteegh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832