Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1677-14-8020-92v

Marten Denis Martens ende Jan Peeter Adriaen Goijaers als beeedichde momboir ende toesiender respective over de vier onmondige kinderen wijlen Jan Denis Martens daer moeder aff is Maria Peeter Adriaen Goijaers hebben met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Goijaert Heerden eene huijsinge metten gerechte helft onbedeelt vande aenstede aende suijden seijde groot int geheel drie ende een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt den Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist de kinderen Adriaen Joost Hoirvoirs, west de gemeijne straet, suijt de weduwe Loureijs Marten Janssen, noort Adriaen Jan Segers los ende vrij, vuijtgenomen weegen, stegen ende alle andere naerbuerelijcke rechten als van outs te onderhouden ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma wijders compareerde den voornoemde Maria Peeter Adriaen Goijaers die alvoorens ten behoeve van haere kinderen heeft gerenuntieert ende gedesisteert op de tochten recht ende actie haer van tocht... competeerende in het voorschreven vercocht huijs ende erve ende verclaertde selve daer naer van tochtwege nimmer te meer te sullen vertaelen, sonder arglist, actum 16e martij 1677.

De selve vercooperen hebben met consent als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Segers de gerechte helfte onbedeelt aende noort seijde inde aenstede ende erfenisse groot int geheel drie ende een halff loopensaeten off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoemt aldaer tusschen erffenisse oost de kinderen Adriaen Joost Hoirevoirs, west de gemeijne straet, suijt Joost Goijaert Heerden, noort den gemeijne waterlaet los ende vrij, vuijtgenomen te onderhouden den waterlaet, wegen, stegen ende alle andere naerbuerelijcke rechten, als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, wijders compareerde etc., actum etc.

De selve vercooperen hebben met consent ende qualiteijt als voor wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven aen ende ten behoeve van de weduwe Loureijs Marten Janssen met haeren gelijcken kinderen een parceel ackerlant groot een ende een quartier loopensaet ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie voornoemt ter plaetse genaemt den Hoeven, aldaer tusschen erffenissen oost de kinderen Adriaen Joost Hoirvoors, west de gemeijne straet, suijt de cooperen in desen, noort den H: Geest alhier, los ende vrij, vuijtgenomen te wegen, stegen ende alle andere naerbuerelijcke rechten, als van outs, ende hebben etc, gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, wijders compareerde etc. pro ut supra, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832