Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-228v

Compareerden voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Peter Jan Peter Jan Somons ter eenre, ende Laureijs Jan Smolders ter andere sijde, de welcke ... ende verclaeren soo sij doen mits desen metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffmangelinge vande naerbeschreven parceelen van erffgoederen,

Overmits der welcker soo sal Peter Jan Peter Jan Sijmons vanden voors. Laureijs Jan Smolders hebben behouden ende erffelijck blijven possideren een perceel ackerlants groot vijff quartier off daer ontrent begrijpende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Velthoven, aldaer tusschen erffenisse de gemeene straet aen d'een sijde oistwaerts, de wed. ende erffgenamen Martinus vander Burcht aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aen d'erffenisse der erffgenamen Corstiaen Denis Peters ende metten noorden eijnde aen d'erffenisse Peter Peter Horrevoirts, los ende vrij, vuijtgenomen te wegen, stegen, den waterlaet ende alle andere naerbuerlijcke rechten te onderhouden als van outs,

Waer tegens den voornoemden Laureijs Jan Smolders vanden gemelten Peter Jan Peter Jan Sijmons sal hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, een parceel ackerlants groot vijff quartier ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie voorschreven ter plaetse genaemt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Goijaerts aen d'een sijde oistwaerts, Laureijs Jan Smolders aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aen d'erffenisse Jan Michiel Meijnaerts ende metten noorden eijnde aen d'erffenisse Sijmon Peters Veramelvoirt, los ende vrij, vuijtgenomen de gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc.pro ut in forma, actum 8 januarij 1678, scabinij Versteech et relatu Keijsers,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832