Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-231r

Jan ende Cornelis gebroederen soonen wijlen Gerit Maes daer moeder aff was Anna Daniel Goijaerts ende Jan Gerit Maes hennen halven broeder daer moeder aff was Cornelis Gerit Snijers, hebben vercocht ende midts desen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Ego de Wits regerende schepen een parceel soo saeij als weijlant groot t'samen vijff quartier lopensaet off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt het Craeijven, aldaer tusschen erffenisse oist Jan Corstiaen Jan Jacobs, west den cooper in desen, suijt Hendrick Corstiaen Denis, noort de kinderen Willem Adriaen Gerits, los ende vrij, uijtgenomen te wegen, stegen ende alle andere naerbuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum ut antea (8 januarij 1678) scabinij Versteech et relatu Keijsers,

Cooppenn: 99 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832