Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-237v

Alsoo Chathalijn Daniel Willems van Hest in houwelijcsten staet versaemt ende geallieert is geweest met wijlen Cornelis Janssen de Beir, bij den welcken sij echtelijck geproceert heeft drij kinderen met name Jan out achthien jaeren, Jeneken out veerthien jaeren ende Wouterken negen jaeren, ofte elck van hun lieden daer omtrent, het is nu sulx dat de voorn. Cathalijn haer wederom in ondertrouw begeven heeft met Adriaen Niclaes Daniel Vrancken. soo soude deselven naer costume locael verobligeert wesen te procederen tot behoorlijcken fruijtinghe, so hen dinge ende affdeijlinghe van all ende ijgelijcke goederen, soo haeffelijck als erffelijck geen van dien uijtgesondert, maer geconsidereert de getauxeerde haeff ende meubelen goederen mitsgaders de proffijtelijcke schulde ... lopende schulden affgetrocken sijnde, soo blijckt dat noch suijver over blijft eene somme van achten veertigh gulden negenthien stuijvers ende twaelff penningen, comt voor d'een hellichte tot proffijt vande voornoemde onmondige een somme van vierentwintich gulden negenstuijvers ende veerthien penningen, ende dat daer egeene erffgoederen er sijn als allen een huijsken met agtenviertigh roeden hoff ofte daer omtrent gestaen ende gelegen aende Hasselt waervan de jaerlijcxe usufructen boven de dorpslasten ende reparatien comt te bedragen eene somme van achtien guldens, comt voor d'eene hellichte tot proffijt vande voornoemde onmondige de somme van negen gulden, ende gemerckt de voornoemde onmodighe vuijt d'een helft van dien souden moeten werden opgebracht ende gealimenteert ende al een deselve tot mondighe dagen, houwelijck ofte andere geapprobeerde staet souden gecomen sijn, het merendeel van alle haere goederen souden hebben geconsumeert ende om sulcx voor soo veel doenlijck is tot proffijt vande voornoemde onmondighe te ... ende voorcomen, soo ist dat op huijden dato deses ondergeschreven voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert in eijgene persoon Cathalijn Daniel Willems van Heijst ende Adriaen Niclaes Daniel Vrancken haeren ondertrouwden bruijdegom ter eenre ende Jan Janssen de Beir met Niclaes Daniel van Hest als beedichde momboir ende toesiender vande voornoemde onmondighe ter andere sijde, de welcke in plaetse van affdeeling metten andere hebben gemaeckt ende aengegaen een minnelijck ende vriendelijck contract accoort ende transactie ende dat inden volgende forme ende maniere hier naerbeschreven volgende, te weten dat de voornoemde ierste comparanten van de voorschreven tweede comparanten hebben aengenomen gelijck sij doen mitsdesen, de voornoemde onmondighe dochter op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck naer henne staet in qualiteijt ende vermogen, als mede de voornoemde twee jongste kinderen ter schoole te laeten gaen omme te leeren lesen ende schrijven mitsgaders de selve een hant werck te laeten leren gelijck sij ... daer sij hare cost ... mede connen winnen ende dat voor den tijt dat het jongste kint sal gecomen sijn tot sijne ouderdom van achtien jaere, houwelijck ofte anderen geapprobeerde staet, waer voor de voornoemde ierste comparanten vande voorschreven tweede comparanten sullen hebben, behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten allen de getauxeerde haeff ende meubele goederen met proffijtelijcke schulden, mitsgaders de usufruct der erffgoederen gedurende dese alimentatie, ... dat de voorschreve eerste comparanten daer tegen sullen gehouden sijn te betaelen de schulden die tot laste van desen boedel staen sonder costen allen volgens den staet ende inventaris ter secretarij berustende naerder geexpresseert, Item sullen de ierste comparanten alnoch gehouden sijn aen voornoemden onmondigen soone te maecken pack nieuwe cleederen naer sijnen staet, als welcke poincten ende articulen de voorschreven parthijen ... reciproquelijck beloven naer te comen ende t'achtervolgen sonder daer tegens te doen ofte te comen ....., daer voor verbindende te weten de ierste comparanten se et sua bona habita et habenda ende de tweede comparanten de onmondigens goederen hebbende ofte naermaels vercrijgende, egeen uijtgesondert onder voluntaire condemnatie, sonder argelist, actum 19 januarij 1678.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832