Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-244v

Leendert Adriaen Cornelis Michiels als man ende momboir van Adriaentien Adriaen Daniel Gerit Vrancken sijne huijsvrouwe, heeft vercocht ende mits desen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Goijaert Heerdens het gerechte derde paert onbedeelt in seeckere huijsinge met d'erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende groot ... lopensaet ofte daer ontrent begrijpende gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse oist Willem Daniel Gerit Vrancken, west de gemeene straet, suijt Cornelis Cornelis de Beir, noort Jan Jan Willems, los ende vrij, uijtgenomen het gerechte derde paert in vijff stuijvers chijns jaerlijcx te betaelen aen Eeckelschot op St. Denijs dach tot Tilborch ende te wegen, stegen, ende de gebuerlijcke als van outs te onderhouden ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra (10 februarij 1678).

Cooppenn. soo parthijen verclaerden 190 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832