Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-246r

Johan Wittebol als man ende momboir van Maria vanden Merenbergh, heeft vercocht ende mitsdesen opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis een parceel ackerlant groot drij lopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborg ter plaetse genoemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oist Cornelis Cornelis de Beir, west de gemeijne straet, suijt de weduwe ende kinderen Cornelis vanden Merenberg, noort Cornelis Bernevelt, los ende vrij, uijtgenomen te wegen, stegen ende alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, ende blijft etc. Ego de Wits als borgo neffens den voornoemden vercooper voor allen commer die op het voornoemt parceel soude mogen staen ende gelooft den voornoemden vercooper ... altoos regt ende schadeloos te ... pro ut in forma, actum 17 februarij 1678.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832