Menu

Documenten

Document R-1678-14-8020-254r

Cornelia Aert Cornelis Meeus beggijntien op den Hove van Turnhout, geassisteert met Gijsbert Cornelis Anthonis als haren assistent in desen, heeft vercocht, ende mits desen opgedragen ende overgegeven aen Adriaen Willem Janssen de Roij een parceel ackerlants groot een lopensaet off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, oist Jan Gerit Creijers, west Gerit Willems Veramelvoort, suijt de kinderen Joost Gerits de Beir, noort Adriaen Jan Goijaerts, los ende vrij, uijtgenomen te wegen, stegen ende alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs, ende heeft etc. gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, actum 3 meert 1678.

Cooppenn: soo parthijen verclaeren 115 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832