Menu

Documenten

Document R-1678-14-8020-267r

Henderick Em Daniels, ende Jacob Janssen Verheijden als momboir ende toesiender respective van het een onmondich kint wijlen Jan Embereght Daniels, daer moeder aff is Geertruijd Adriaenssen vande Loo, cedunt met consent van de heeren drossaert ende schepenen aen Cornelis Gerit Maes, een huijs met twee loopensaeten erff ofte etc. gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt het Creijven, aldaer tusschen de erffenisse oost de gemeene straet, west Gerit Willems Veramelvoirt, suijt Peeter Janssen vande Loo, noort d erffgenaemen Aert Peeter Broeren?, los ende vrij uijtgenomen te wegen, stegen ende alle andere naerbuerlijcke rechten als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. wijders compareerde de voorn. Geertruijt die de tocht heeft affgegaen in forma, actum 23 meert 1678, scabini de Wits, ende relaterende van de Sande,

Cooppenn. met de slagen te samen 230 gulden

Deselve vercooperen in qualiteijt als voor neffens Henderick ende Joost gebroederen sonen wijlen Embrecht Daniels, mitsgaders den voornoemden Henderick Em Daniels, ende Henderick Adriaenssen van Hest, als beeedighde momboir ende toesiender respective, van Adriaentien onmondige dochter wijlen Embrecht Daniels daer moeder aff was Maria van Dijck, cedunt met consent etc. aen Peeter Emberecht Adriaens, een huijs met twee loopensaeten erff ofte etc. gestaen ende gelegen binnen dese parochie ende plaetse voornoempt, aldaer tusschen erffenisse, oost de gemeene straet, west Gerit Willems Veramelvoirt cum suo, suijt de kinderen Jan Embereght Daniels, noort Adriaen Embereght Gerit Maes, los ende vrij, vuijtgenomen alle gebuerlijcke rechten wegen ende stegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, wijders compareerde de voors. Geertruijt die de tocht voor haer paert heeft affgegaen, in forma, actum et schabini ut supra,

Cooppenn. met slaegen te samen 203 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832