Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-333r

Bastiaen Adriaen de Beir voor deen helft Matthijs Cornelis Tijssen van Gorp als momboir en den voornoemde Bastiaen als toesiender over de drij onmondige kinderen wijlen Margrieta Cornelis Matthijssen daer vader aff is Renijer Adriaens de Beir voor dander helft, cedunt met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen aen Jacob Peeters van Heijst, een heijvelt groot drie loopensaet off daer ontrent, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen d'erffenisse Peeter Goijaert Janssen aen d'een sijde, de kinderen Peeter Willems Snijders aen d'ander sijde, noort de gemeijnte los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, wijders compareerde Reijnier Jan de Beir, ende Maria leste weduwe Adriaen Bastiaenen, die al voorens sijne tocht heeft affgegaen, pro ut in forma, actum 13 october 1678, scabini van der Burcht, Versteegh, van de Sande et Maes,

Cooppen. en slagen 36 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832