Menu

Documenten

Document R-1678-14-8020-360v

Jan, Henderick, ende Anthonet gebroeders ende suster, kinderen wijlen Peeter Janssen vande Loo, daer moeder aff was Dingentien Henderick Hutten, ende Henderick Embereght Daniels als man ende momboir van Hendericxken sijne huijsvrouwe oock dochter wijlen Peeter ende Dingentien voornoempt, mitsgaders Cornelis Jan Cornelis als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, oock dochter wijlen Peeter ende Dingentien voornoempt, cedunt ijder voor sijn gerecht vijffdepaert, aen Jan Anthonis Peeters, in een parceel ackerlants groot een loopensaet oft daer ontrent, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen d´erffenisse oist ende noort Peeter Peeter Michielssen vande Wegen, west Jan Anthonis Peeters, suijt Jacob Peeters van Heijst, waer tusschen beijde den gemeenen ackerwegh is loopende, los ende vrij, uijtgenomen de gebuerlijcke rechten, wegen, stegen, te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum 23 december 1678, scabini van der Burcht et de Withe.

Cooppenn en slagen 134 gulden.

De selve vercooperen ende erffgenaemen cedunt aen Adriaen Segers, een parceel saeijlants groot een loop, genaempt de Sloprijdt, gelegen binnen dese parochie voorschreven, ter plaetse genaempt het Craeijven, aldaer tusschen de erffenisse oist ende noort de erffgenaemen Goijaert Willems Vermee, west een gemeenen waterlaet, suijt Cornelis Cornelis de Beir, los ende vrij, uijtgenomen alle gebuerlijcke rechten te wegen stegen als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum et scabini ut supra.

Cooppenn met de slagen 70 gulden.

De selve vercoopers ende erffgenaemen, cedunt aen Adriaen Willem Janssen de Rooij, een parceel saeijlants groot een loopensaet off daer ontrent, gelegen binnen dese parochie ende plaetse voorschreve, aldaer tusschen d´erffenisse oist de weduwe ende kinderen Peeter Jan Willems, west Jan Geerit Creijers, suijt Peeter Goijaert Heerden, noort Adriaen Jan Goijaerts, los ende vrij, uijtgenomen te wegen stegen ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra.

Cooppenn met de slagen: 49 gulden.

De selve vercooperen dempto Henderick den soon, cedunt aen Henderick Peeter Janssen vande Loo, hennen broeder ende swager respective, eene huijsinge met het schop met de erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende, groot twee loopensaten off daer ontrent, gestaen ende gelegen, binnen dese parochie van Tilburgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen de erffenisse oist Gijsbereght Janssen vande Loo, west Adriaen Willem Janssen de Rooij, suijt Jan Janssen de Beir cum suo, noort den gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen twee en een halff chijns, in twee roepen jaerlijx te betaelen aen den ... van Tilborgh op St. Stevens dach, ende daer en boven alnoch twee gulden reductie nu jaerlijx betaelt wordende aen van Campen tot s´Bosch, ende voorts wegen stegen waterlaeten ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer vuijtgenomen dat den cooper tot sijnen laste nempt te betaelen ende te voldoen alsulcke obligatie ende Schepene geloofte als sij gelijcke vercooperen schuldich sijn aenden cooper, ende sijn onmondigh kint te weten, de somme van tweehondert en tachentich gulden, item veertich gulden aen Jan Peeter Jan Sijmons, mette verloopen interesten van dien, actum et scabini ut supra.

Cooppenn: 527 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832