Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1678-14-8020-362v

Kennelijcken etc. Gijsbert, Anthonij, Peeter, Claesken ende Geertruit gebroederen ende susteren, kinderen wijlen Jan Gijsbert Ariens van Gils, daer moeder aff was Maria Jan Gerit Maes Geenen, Anthonij Cornelis Heessen als man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jan ende Maria voornoempt, Jan Anthonis de Cort als momboir ende den voornoemden Gijsbert als toesiender over de drie onmondiche kinderen wijlen Anthonij Janssen de Cort, daer moeder aff was Maria oock dochtere wijlen Jan ende Maria voorschreve ende Adriaen Lucassen van Huijckelom als momboir ende den voorschreve Anthonij als toesiender, over het een onmondich kint wijlen Jenneken oock dochtere van wijlen Jan ende Maria meergenoempt, daer vader aff is Lambert Lucassen van Huijclom alle kinderen kintskinderen ende erffgenaemen wijlen Jan Gijsbert Ariens van Gils ende Maria sijne huijsvrouwe voorgenoempt, de welcke bekende ende verclaerden bekennen ende verclaeren bij desen, metten anderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, eene erffscheijdingh ende deelinge, van de naebeschreven erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaeten door hennen ouders, grootvader ende grootmoeder voorgemelt, ende alsoo op hun gesuccedeert ende aengecomen,

Overmits de welcken Peeter, Claesken ende Geertruijdt bij blinde lotinge te deele bevallen sijn ende sullen deselve alsoo t'samen voor henne portien hebben behouden ende erffelijck blijven possideren eene huijsinge mette gerechte helfte vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende in soodanige voegen grooten ende manieren als t'selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse genaemt het Craeijven, aldaer tusschen d'erffenisse oost de gemeene straet, west Cornelis Cornelis de Beir, suijt Adriaen Goijaert Jan Goijaerts, noort Anthonij den soon hier tegens aff te deelen, los ende vrij, uijtgenomen de helfte in dartich stuijvers reductie jaerlijcx betaelt werdende aenden rentmeester vande Geestelijcke goederen des quartiers van Oijsterwijck, op Lichtemisse dach, ende daer en boven sal dit loth tot sijnen moeten nemen gelijck condividenten doen bij desen te betaelen eerstelijck aen Peeter Cornelissen van Groenendael eene schepene gelofte van vijffentseventich gulden capitael, Item aende kinderen Peeter Peeters van Groenendael oock eene schepene gelofte van een hondert gulden capitael aen Adriaen Jan Segers, eene obligatie van drijentsestich gulden capitael, ende aen het onmondich kint Claes Peter Goijaerts in eene meerdere somme de somme van tweentwintich gulden capitael, van welcke capitaele sommen den intrest eerstmael vervallen sal Lichtemisse 1680, tot laste van dit loth,

Waer tegens Anthonij, den soon te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, de schuere ende schop met de andere helfte vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, in soodanige voegen grooten ende manieren, als t'selve gestaen ende gelegen is, binnen de parochie ende plaetse voorschreve, aldaer tusschen d'erffenisse oist de gemeene straet, west Cornelis Cornelis de Beir, suijt het deel hiertegens affgedeelt, noort de goederen van wijlen Goijaert Willem Vermeeden, los ende vrij, uijtgenomen de helfte in dartich stuijvers reducxie jaerlijcx te betaelen aenden rentmeester vande Geestelijcke goederen des quartier van Oijsterwijck, Item een parceeltien ackerlants groot anderhalff loop off te daer ontrent gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreve, aldaer tusschen de erffenisse oost de gemeene straet, west de weduwe ende kinderen Geerit Geerits Veramelvoirt, suijt Peeter Goijaert Janssen, noort Adriaen Jan Goijaerts, los ende vrij, uijtgenomen dat hij Anthonij vuijt de schuere ende erffenisse tot sijne laste neemt te voldoen ende te betaelen, eene schepene gelofte van tweehondert gulden capitael, aen Christina dochter beggijntie op den hove van Turenhout, ende alnoch de somme van eenendartich gulden in een meerdere somme aen het onmondich kint Claes Peeter Goijaerts, waer van de intrest eerstmael tot sijnen laste vervallen sal Lichtemisse in den jaere 1680,

Waer tegens Peeter den soon alnoch voor sijne portie sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parceel saeijlants groot een loop off daer ontrent, gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreve, aldaer tusschen erffenisse, oost Elias Verwers, west de gemeene straet, suijt Peeter Anthonis van Eethen, cum suo, noort Jenneken Cornelis Craeijers, los ende vrij, ende sal in egalisatie van cavelinge uijtreijcken aen Gijsbert sijnen broeder de somme van sevenendartich gulden thien stuijvers eens, Item aende kinderen wijlen Anthonij Janssen de Cort de somme van vijffthien gulden eens, ende aen Geertruijt ende Claesken sijne susters de somme van vijfftig gulden eens, sonder meer, ende dat op Lichtemisse dach toecomende,

Waer tegens Gijsbert den broeder ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben ende behouden eene somme van seven en dartich gulden thien stuijvers van Peeter sijnen broeder eens, sonder meer,

Waer tegens Anthonij den swager ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, een parceeltien saeijlants groot drij quartier off daer ontrent, gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreve, aldaer tusschen d'erffenisse oost Gijsbert Cornelis Anthonis, west de weduwe Peeter Adriaen Goijaerts, suijt het onmondich kint Lambert Lucassen, noort de kinderen wijlen Adriaen Craeijers, los ende vrij, uijtgenomen dat hij in egalisatie van cavelinge sal moeten uijtkeeren aen Claesken ende Geertruijt sijne vrouwe susters de somme van tweentwintich guldens eens sonder meer,

Waer tegens de momboirs ten behoeve van het een onmondich kint wijlen Lambert Lucassen van Huijclom ten deele bevallen sijn ende sal het selve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, een parceeltien ackerlants groot drij quartier off daer ontrent, gelegen binnen de parochie ende plaetse voorn. aldaer tusschen d'erffenisse oost Ego de Wits schepen, west Geerit Adriaen Smolders, noort de kinderen Denis Daniels Bastiaenssen, los ende vrij, vuijtgenomen dat dit loth aen het naestvolgende sal moeten uijtkeeren in egalisatie van cavelinge de somme van drijeentwintich gulden eens, sonder meer, van welcke somme sij momboiren ... intrest te sullen betaelen tegens een stuijver van ijderen gulden, op Lichtemisse dach 1680, ende voorts continuerende, in cas van langer onderhoud van jaere tot jaere totte volle betaelinge der voorschreve somme incluijs,

Ende waer tegens de momboirs ende ten behoeve van de drij onmondige kinderen wijlen Anthonij Janssen de Cort, te deele bevallen sijn ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben ende genieten, eerst van het deel van Peeter de somme van vijffthien guldens, ende van het deel hier bovenstaende de somme van drieentwintich gulden eens, sonder meer, als breeder inde selve staet uijtgedruckt,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert, dat ijeder op sijn aengecavelde deel off loth sal moeten onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaeten ende alle gebuerlijcke rechten, d'welck deen off dander parceel soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den 30 december 1678, schabini van der Burcht et Maes.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832