Menu

Documenten

Document R-1679-115-57-19r

In den name ons heeren amen, cond ende kennelijck sij een ijder bij desen openb. instrumenten, dat voor mij notaris J. Wittebol ... ende den getuijgen naer genoemt gecompareert sijn in propre persoonen d'eersame Cornelis Jans de Beer de jonge ende Peeter Jans de Beer de jonge beijde jongmans siec na die lichaem nochtans gaende ende staende ende henne vijf sinnen wel machtich als opentlijck bleeck d'welcke overdenckende de broosheijt des menschen levens ende niet sekerder te sijn dan de doot ende niet onsekerder als de ure der selver, nochtans willende van dese werelt niet scheijden voor ende alleer sij van hare tijtlijck goederen hebben gedisponeert, voor eerst recommanderen sij testateuren henne siele jnde bermherticheijt van God almachtich haren schepper ende henne doode lichaemen ter eerlijck ende christelijcke begraeffenisse, comende dan ter dispositie van henne tijtlijcke goederen, haer bij God almachtich op deser eerde verleent, wille en begeere sij testateuren in henne eijge ende vrije wille .... dat alle henne goederen soo haef als erve, lijnde ende wolle, gelt, silver gemunt ende ongemunt schulden actie ende crediten, sullen werden gedeelt ende geprofiteert naer jemant henner beijden door bij die langstlevende haerder beijden, malcanderen ab in testato daer jnne als erfgenamen instituerende, ende na doode ende afflijvicheijt haerder beijden, sullen als universele erfgenamen genoten ende geprofiteert werden en allen henne na te laten goederen bij de navolgende die mitsdesen als erfgename daer jnne werden geinstitueert
Eerst begeeren de testateuren dat de helft der goederen gecomen van henne vader saliger, Jan Jans de Beer de jonge gelegen soo aende Hasselt als mede eenen beemt groot 8 loopensaeten gelegen onder den ... jnde ... lande van Breda, sullen genieten de kinderen van hennen oom zaliger Jan Jans de Beer den Ouden, genaemt, Cornelis, Geerit, Peerke getrout met Cornelis Geeritss Maes, Anneken Marie ... Cornelis Adriaen Coijkens, Item het kint van Adriaen verwect bij Claeske Corstiaens Smitten, bij representatie, Item t kint van Neeltke daeraf vader is Pauwels Harmans mede bij representatie ende Jenneken huijsvrou van Jan Cornelis Koijen, voor d'een helft gesamentlijck, met het vierde part der haef ende erfhaevelijcke goederen ende de ander helft der selver vaderlijcke erfgoederen als bonus met het 1/4 der haef ende erfhaefelijcke goederen sullen genoten worden bij hennen oom Cornelis Janss de Beir, ter tochte voor sijn selve, ende na sijn doode ende aflijvicheijt desselfs kinderen ende ingevalle jemant der selven quamen te overlijden met wettige kinderen dat die selve sullen comen ende succederen in hen ouders plaetse bij representatie
Item de erfgoederen gecomen van henne moeder saliger Jenneken Peeter Willems Veramelvoort dochter, gelegen aende Stockhasselt ende Postelstraet sullen succederen ende devolueren op henne oom ende moeije sijne susters ende broeders hender moeder saliger genaemt Sijmon, Marie de dochter van Jan verwect bij Jenneken Adriaen Koijen, Item de vijf kinderen of descendenten der selver nagelaten bij Willemke daer vader was Wijt Embrecht Wijten, Item Peerke jonge dochter, Anneken getrout met Claes Bastiaensse van Gilse, Item Michiel, ende Tomas alle kinderen saliger Peeter Willemsen van Amelvoirt met de gerechte helft der haef ende erfhaefelijcke goederen hen allen, elcx voor een gerecht sevenste part instituerende ende erfgenaemen nominerende mitsdesen .... voorgelesen sijnde verclaerden te sijn henne lesten ende ... wille ende testament, die sij begeeren ende willen dat in alles na haere ... effect sorteren sal tsij als testament, codicille gifte ter saecke des doots oft andersints soo die best na rechten ende costumen oft goedertieren gewoonte deser landen sal mogen substitueren ende bestaen niet tegenstaende eenige solemniteijten van rechte hier inne ... gerequireert bevonden mogen worden geommitteert of t versuimt te wesen, derogerende oock mits desen, alle ..., ordonantien ende rechten of statuten, desen hennen uiterste wille ende begeerte eenichsints pre jndiciabel of hinderlijck, Aldus verleden binnen Tilborgh ten huijse van Michiel Peter van Amelvoirt, in presentie van Jan Geertssen Maes ende Tomas Wittebol geloofwaerdige getuijgen die dese beneffens de testateuren ende mij notaris hebben onderteeckent desen 20 september 1679.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832