Menu

Documenten

Document R-1679-14-8021-107v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, dat op huijden date deses voor ons schepenen onderges. sijn gecomen ende gecompareert, Anthonij Corstiaen Jacobs ter eenre, ende Pauwels Jan Joosten de Beer ter andere sijde, die welcken hebben bekendt ende beleden, bekennen ende belijden midts desen, vande naervolgende erffgoederen te saemen aengegaen te hebben eene erffmangelinge inder forme, ende maniere hier naer volgende, te weten, dat den voornoemden eerste comparant van den tweeden comparant sal hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, een schuerken met een parceeltien soo weij als saeijlant, groot seven quartier off daer ontrent, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, inde Langhstraet, aldaer tusschen derffenisse oost Cornelis Cornelissen de Beer, suijt de gemeijne straet, west Gerit Willems Veramelvoirt, ende noort den gemeijnen waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen dat jaerlijcx hier uijt is gaende eenen chijns van eenen stuijver een oort, aen de heer vande Velde, op St. Thomas dach, mitsgaders alnoch vijfftich gulden capitael aen den H: Geest alhier, waer van den intrest jaerlijcx is loopende tegen eenen stuijver van ijderen gulden, welcke capitaele somme metten intrest den voornoemden eerste comparant tot sijnen laste neemt mitsdesen, verders los ende vrij, welck voornoemde schuer ende lant den tweeden comparant bij deelinge in dato ... is aengecomen,

Waer tegens Pauwels Jan Joosten de Beir, tweeden comparant in desen van den eersten comparant, sal hebben behouden ende erffelijck possideren een ackerken lants groot anderhalff loopensaet off daer ontrent, gelegen binnen de parochie van Tilborgh, aldaer tusschen erffenisse oost Gerit Jan Cocken, suijt Jenneken Cornelis Creijers, west Willem Daniels, ende noort de gemeijne straet, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors. comparanten wel expresselijck geconditioneert, dat ijder op sijn aenpaert ende contingent sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, waterlaeten ende alle andere naerbuerlijcke rechten, als van outs, mitsgaders dese erffmangelinge te houden voor goet vast bondich ende van waerden, onder verbant als naer rechten, aldus gedaen ende gepasseert sonder argh off list, den 10e augustij 1679, scabinij vander Burcht relaeterende Maes.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832