Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1679-14-8021-111v

Huijbert Adriaen Smolders als obtinent ende evictent, heeft uijt craghte van seekere appostille vande heeren drossaert ende schepenen in dato 29e julij laestleden, alhier gesien, ende gelesen, heeft uijt craghte vande selve publicq ende voor alle man vercoght ten doene ende behoeve vande crediteuren die daer toe bevonden sullen worden gerechticht te wesen, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven, gelijck hij in sijne voorschreve qualiteijt doet bij desen, aen ende ten behoeve van Gerit Janssen Verbunth, een huijsken met een halff loopensaet hoffs daer aen liggende ende daer toe behoorende, nochtans soo groot ende cleijn alst selve gelegen is, binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt Cleijn Hasselt, aldaer tusschen derffenisse oost ende suijt Lambert Jan Smolders, west de gemeene straet, ende noort de kinderen van Peeter Huijbreghts, los ende vrij, uijtgenomen alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft daer op etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 19e augustij 1679 scabinij de Withs relaterende vande Sande,

Cooppen. 300 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832