Menu

Documenten

Document R-1679-14-8021-16v

Alsoo Josijna Willem Janssen van Buel in houwelijck staet versaemt ende gealieneert is geweest met wijlen Gijsbert Jan Cornelis Gijsbert Beijkens, den welcke aen haer echtelijck geprocreert heeft een dochterken met name Anneken out vijff ende een halff jaeren ende dat de selve haer wederom in houwelijcken staet begeven heeft met Jan Willem Leemans, soo soude de selve naer costume locael verobligeert wesen mette momboirs van haer onmondigh kindt te procederen tot behoorlijcke schiftinge, scheijdinge ende affdeelinge van alle ende ijegelijcke de goederen die wijlen Gijsbert Jan Cornelis Beijkens eenichsints met sijn doot ende afflijvicheijt heeft ontruijmt ende achtergelaten, edoch geconsidereert dat de getaxeerde haeff ende meuble goederen (: affgetrocken de passive loopende schulden) niet meer en comen te importeren als eene somme van veertich gulden vijfthien stuijvers comt tot proffijte voor d'een helfte voor de onmondigen de somme van twintich gulden seven stuijvers acht penningen, ende daer egeene erffgoederen en sijn als alleenlijck een huijsken met een loopensaet erve off etc. gestaen ende gelegen aen't Craeijven, waer van de jaerlijcxse usufructen boven de interesten, dorpslasten ende reparatien comen te bedragen de somme van acht gulden comt tot proffijt voorden onmondigen voor d'een helfte vier gulden, uijt welcke een helfte den onmondigen soude moeten worden opgebracht ende gealimenteert, t welck want oogschijnlijck blijckt dat onmogelijck is, ende aleer het selve tot mondige dagen soude gecomen sijn, alleen sijn erffgoet, ja veel meer soude hebben verteert ende geconsumeert, omme 't selve voor soo veel doenlijck is tot proffijte vande onmondige te voorcomen ende prevenieren, Soo ist dat op huijden date deses ondergeschreven voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert de voors Josijna met den voorn: Jan Willem Leemans haren tegenwoordigen man ter eenre, Cornelis Jan Cornelis Gijsbert Beijkens ende Hendrick Willem Janssen van Buel als beeedichde momboir ende toesiender over het een onmondich kint voornoemt ter andere sijde, de welcke in plaetse van affdeelinge bekende aengegaen ende gemaeckt te hebben gelijck sij doen bij desen een mindelijck ende vriendelijck contract, accoort ende transactie in der forme voegen ende manieren hier naer bes. volgende, te weten dat de voornoemde eerste comparanten vande voors. tweede comparanten aengenomen hebben soo sij sijn doen mits desen, het voornoemde onmondigh kint op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck, naer hennen staet qualiteijt ende vermogen, oock tselve een hantwerck te laeten leeren daer toe ... nut ende bequam sal wesen om sijnen cost te winnen dat het selve sal gecomen sijn tot den ouderdom van achtien jaeren, houwelijck oft anderen geapprobeerden staet, ende alsdan aen het selve laeten volgen de beste kiste int huijs sijnde, waer voore sij eerste comparanten sullen hebben, behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten alle de haeff ende meuble goederen, mits betaelende de passive schulden, waer mede deselve sijn belast, mitsgaders gedurende de voors. alimentatie de volle ... van't erffgoet, mits betaelende de interest ende de dorpslasten, ende 'tselve in lossbaerlijcke reparatie te onderhouden, behoudelijck nochtans dat gedurende het leven van Josijna moeder van't kint de selve sal genieten ende proffiteren oock de volle tocht van't erffgoet, mits betaelende de interesten, dorpslasten, ende tselve gedurende dien tijt loffelijck te onderhouden in reparatien, blijvende het erffgoet belast met het capitael van vier ende dartich gulden alleen voorden onmondigen, alles volgens der staet ende inventaris ter secretarije berustende nader in den selven uijtgedruckt, Alle welcke poincten ende articulen de voorn. parthijen contrahenten beloven in alles naer te gaen ende te achter volgen, sonder daer tegens te connen te doen, ofte gedoogen gedagte werden directelijck ofte indirectelijck noch oock in eeniger manieren, renuntierende etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 14 januarij 1679, scabinj vande Sande et Maes.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832