Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1679-14-8021-18r

Alsoo Jan Willem Leemans in houwelijcken staet versaemt ende gealieneert is geweest met wijlen Laureijsken Anthonis Vrancken, aende welcke hij echtelijck geprocreert heeft een dochterken met name Maria out sijnde vijff ende een halff jaeren off daeromtrent, ende dat den selven hem wederom in houwelijcken staet begeven heeft, met Josijna Willem Janssen van Buel, soo soude denselven verobligeert wesen naer costume locael mette momboirs van sijn onmondich kindt te procederen tot behoorlijcke schiftinge, scheijdinge ende affdeelinge van alle ende ijegelijcke de goederen die hij met sijne huijsvrouwe gemeen te besitten plach, egeen van dien uijtgesondert, maer geconsidereert de getaxeerde haeff ende meuble goederen niet meer en comen te importeren als eene somme van vier en dartich gulden vijff stuijvers, comt voor den onmondigen voor d'een helfte de somme van seventien gulden, twee stuijvers ende acht penningen, ende dat daer egeene erffgoederen en sijn als alleen het sesde part gemeen ende onbedeelt in eene huijsken, schuerken met een d'erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot 4 loop: off daeromtrent, item een parceel saeijlants groot 2 loop: off daeromtrent respective gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Haense Hoeve, waer van de jaerlijcxse usufructen boven de dorpslasten, reparatien ende interesten comen te bedragen voor d'een helfte voorden onmondigen de somme van vijff gulden vijff stuijvers vier penningen geconsidereert dat den onmondigen uijt d'een helfte van dien soude moeten worden opgebracht ende gealimenteert, ende aleer den selven tot mondige dagen off den ouderdom om bequamelijck sijnen cost te winnen alle sijne goederen, jae veel meer soude hebben verteert ende geconsumeert, omme 't selve voor soo veel doenlijck is tot proffijte vande onmondigen te voorcomen ende prevenieren, Soo ist dat op huijden dato deses ondergeschreven voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemd in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert de voorn: Jan Willem Leemans met Josijna Willem Janssen van Buel sijnen tegenwoordige huijsvrouwe ter eenre, Jan Anthonis Franssen ende Christoffel Willem Leemans als beeedichde momboir ende toesiender over het een onmondich kint voornoemt ter andere sijde, de welcke in plaetse van affdeelinge met consent ende decreet van d'heeren drossaert ende schepenen op hun requeste op heden verleden met den anderen bekenden aengegaen ende gemaeckt te hebben een vriendelijck contract, accoort ende transactie in der forme, voegen, ende manieren hier naer bes. volgende, te weten dat de voornoemde eerste comparanten vande voorn: tweede comparanten aengenomen hebben soo sij doen mits desen het voors. onmondigh kint op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, cleedinge ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck, naer hennen staet qualiteijt ende vermogen, ende 'tselve een hantwerck te laeten leeren, daer toe het nut ende bequam sal sijntot dat t selve sal gecomen sijn tot sijnen ouderdom van achtien jaeren, houwelijck oft anderen geapprobeerden staet, waer voore sij eerste comparanten sullen hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren alle de meuble goederen, mitsgaders het sesde part in het huijsken ende schuerken met d'erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot vier loop: oft daeromtrent gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Haense Hoeve, mitsgaders gedurende den tijt van de alimentatie de volle tocht van het ackerken gelegen aende Hoeven, mits betaelende de schulden, waermede de selve sijn belast ende beswaert, als oock de dorpslasten daer van jaerlijcx te betaelen, alles volgens den staet ende inventaris daer van sijnde ter secretarije berustende, waertoe in desen wert gerefereert, behoudelijck nochtans dat als wanneer tselve kindt alsoo opgebracht ende gealimenteert sijnde, sal behouden het ackerken van twee loopensaeten lants gelegen aende Hoeven met de volle tocht van dien, sulcx dat sij eerste comparanten van d'een helfte der tochte sullen affstandt doen, is alnoch geconditioneert dat den onmondigen in desen met de kinderen in desen tweeden houwelijck te procreeeren naer doode ende afflijvicheijt vande beijde de comparanten de goederen achter te laeten bij den eersten comparant Jan Willem Leemans, sullen worden gedeelt ende gepart in capitatum en hooft voor hooft, en elck even diep, in alle schijn ofte het kinderen waeren van een ende den selven bedde voortgecomen ende, geprocreert, Alle welcke poincten ende articulen pro ut in forma, actum et scabini ut supra (14 januarij 1679, scabini vande Sande et Maes).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832