Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1679-14-8021-31v

Marten Denis Martens ende Peeter Jan Peeter Jacobs d'oude als beeedichd momboir ende toesiender over het een onmondich kindt wijlen Peeter Jan Peeter Jacobs d'jonge daer moeder aff was Anneken Denis Martens, ende met haer Jan Willem van Berckel als momboir ende de voorn. Peeter Jan Peter Jacobs d'oude als toesiender over het onmondich kint wijlen Peter Jan Peter Jacobs d'jonge voornoemt daer moeder aff was Adriaentie Willems van Berckel cedunt met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen aen Jacob Peeters van Heijst, ende Niclaes Gerrits van Gorp ider voor den helfte, eene huijsinge, stallinge ende d'aenstede en erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot drij loopensaeten off etc. nochtans soo groot ende cleijn als tselve onbegrepe der mate gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt het Craijeven, aldaer tusschen erffenisse oost Anthonij Jan Gerit Huijben, west de gemeene straet, suijt Sijmon Peter Veramelvoirt, noort Laureijs Jan Smolders, los ende vrij, uijtgenomen drij gulden reductie jaerlijcx te betaelen aen Rentmeester van Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oosterwijck, ende voorts wegen, stegen ende alle andere nabuerlijcke rechte te onderhouden als van outs, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma, actum ut auted (22 februario 1679).

De Cooppenningen sijn 243 guldens 10 stuijvers.

De selve vercooperen in qualiteijt ende met consent als voor, cedunt aen Sijmon Peeter Willems Veramelvoirt een parceel weijlants groot twee en een halff loop ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t selve onbegrepen der mate gelegen is binnen de parochie ende plaetse voornoemt, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeene straet, west Peeter Goijaert Janssen, waer tusschen beijde den waterlaet is loopende, suijt Peeter Jan Deckers, noort Geerit Jan Smolders, los ende vrij, uijtgenomen de gebuer regten als van outs te onderhouden, ende hebben in orbus: ut supra.

De Cooppeningen sijn 205 guldens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832