Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1679-14-8021-35v

Gerit Jan Smolders de jonge ende Lambert Jan Smolders de jonge, ende Hermon Jan Laureijssen als man ende momboir van Cornelia Jan Smolders de jonge broeders ende suster respective van wijlen Jan Gerit Smolders de jonge cedunt aen Jan Jan Smolders een wooningh ende achterhuijs met een halff loopensaet lant gestaen ende gelegen alhier binnen Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oost de weduwe ende kinderen van Laureijs Peter Ariens, west Lambert Jan Smolders, noort Hermon Jan Vreijssen ende zuijden de gemeijne straet los ende vrij uijtgenomen datter jaerlijcx moet worden betaelt aen den rentmeester van den Deursen van hondert gulden capitael den intrest tegen den gulden eenen stuijver te wegen ende stegen ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma actum 4 meert 1679 scabini de Wits relatu Maes,

Cooppenn sijn soo .. 300 gulden.
Comparant Hermon Jan Laureijssen den welcke verclaerde de voors hondert gulden metten jaerlijxen intrest van dien tot sijnen lasten te nemen ende te voldoen over sulcx den cooper in deese bij staende veste daer van ontlastende mitsdesen actum derden april sestien hondert seven entachtigh, staende opt minuut bij hen Hermon onderteeckent ende met dese geroijeert ...


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832