Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1679-14-8021-44r

Jacob Peters van Heijst, cedit aen Peter Goijaert Janssen een heijvelt groot drije loopensaeten off daer ontrent begrijpende, gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oostenw ende suijt den cooper in desen, west de gemeijnte alhier, ende noort, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum 20 maert 1679, scabinij de Wits et relatu Maes,

Coopp: sijn soo etc. 36 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832