Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1679-14-8021-44v

Cornelis Adriaens van Beurden als momboir, ende Jan Janssen Somers als toesiender over de drij onmondige kinderen wijlen Cornelis Geritssen van Beurden, ende Maria Jan Somers cedunt met consent ende decreet van heeren drossaert ende schepenen aen ende ten behoeve van Jacop Peeters van Heijst voor de helft, ende Johan van Sande voorde d'andere helft, eene huijsinge, schuere metten grond aenstede ende erffenissen daer aen liggende ende daertoe behoorende, groot twee loopensaeten ofte etc. gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenissen oost de gemeene straet, suijt Peter Jan Sijmons cum suis, west de weduwe ende kinderen Loureijs van Dooremael ende noort Niclaes Daniel Adriaens, los ende vrij, uijtgenomen seven ende ... reduxie jaerlijcx te betaelen aen Rentmeester van Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oosterwijck op Lichtmis dach, ende daer en boven al noch twee st. chijns aende Heer van Tilborgh op St. Stevens dach, ende alle wegen stegen ende de naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, sonder arglist, actum 20 maart 1679.

De cooppenn sijn 627 - 10.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832