Menu

Documenten

Document R-1679-14-8021-56r

Willem Willem Adriaen Piggen als momboir, ende Peeter Joost Pauwels als toesiender over het een onmonndich kint wijlen Marcelis Henderick Deckers, daer moeder aff was Maria Daniel Adriaens, hebben met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, publiquelijck vercocht, ende mitsdien wettelijck ende erffelijck opgedraegen, ende overgegeven, gelijck sij doen mits desen, aen Aert Jan Michiel Meijnaerts, een parceel ackerlant groot drie loopensaet off daer ontrent, nochtans soo groot ende cleijn alst selve gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen derffenisse oost de gemeijne straet, suijt ende west de weduwe ende kinderen Corstiaen Jan Jacobs, ende noort Jan Deckers, los ende vrij, uijtgenomen drie duijten chijns, off soo groot ende cleijn als den selven chijns bevonden sal worden, te betaelen aenden rentmeester vanden heere deser heerlijckheijt jaerlijcx op St. Stevens dach, met noch hondert en vijfftich gulden capitael tot behoeff vant Gasthuijs tot s'Hertogenbos, ende voorts te wegen stegen ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den 26e april 1679, scabinij Ophuijsen, et relatu vande Sande.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832