Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-111v

Kennelijck sij eenen iijgelijck als dat voor ons schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt gecoomen ende gecompareert is Jan Adriaen Willem de Roij als in houwelijck hebbende Judick Jan Joost Gerits de Beir, in qualitijt als momboir over Jan onmondighe soone wijlen Jan Joost Gerits de Beir, ter eenre, ende Cornelis Gerit Maes als momboir over de drij onmondighe kinderen wijlen Engeltjen Jan Willem Ariens, daer vader aff is Jan Gerit Maes, in deese mede present ter andere sijde, de welcke t'samen bekenne ende beleijden gelijck sij opentlijck bekennen ende lijden mitsdesen met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene ... ende naerdere parteringh van de goederen de voorschreve comparanten in haare qualitijt tsamen bedeelt bij seeckere erffscheijdingh tusschen de gelijcke erffgenaemen van wijlen Jan Jan Willem Ariens gemaeckt, ende voor schepenen ter secretarije, alhier gepasseert op den 11e november 1680 jongstleden, alhier als nu wederom gesien en gelesen, ende dat in der voegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcke soo is den voorn. Jan Adriaen Willem de Roij nomine uxoris met Gijsbert Joost Gerits de Beir in sijne qualitijt t'samen bij blinde lothinghe ten deele bevallen, ende sal den selve Jan met de voornoemde onmondighe soone t'samen voor haeren portien hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, de gerechte helfte onbedeelt in een hoijbeemdeken groot intgeheel vier lopensaet ofte daer ontrent, gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Haentjens ... waervan d'ander helft competeert Jan Gerit Maes voornoempt, aldaer intgeheel tusschen erffenisse oost Adriaen Cornelis Joosten, suijt d'erffgenaemen vande heer Arnoldus Lus, west ende noort de Lantscheijdinghe tusschen Tilborgh ende Gils, los ende vrij, uijtgenoomen hier uijt jaerlijcx te gelden, de helft in eenen chijns van seven stuijvers aende heer van Deursen tot s'Bosch verder vrij, ende sullen de condividenten in vergelijckinghe van caevelen van den volgende caevel genieten ende ontfangen eene somme van vijff en sestigh gulden te betaelen daetelijck bij t'passeren deses,

Ende waer tegens Cornelis Gerit Maes in qualitijt als voor bij blinde lothinghe is ten deele bevallen, ende alsoo sullen de drij onmondighe kinderen wijlen Engeltjen Jan Willem Ariens daer vader aff is Jan Gerit Maes voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, eerstelijck een camer met den gronde van dien, ende veerthien roeijen hoffs off daer ontrent gestaen aen seeckere huijs binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, de reengenooten als in de deelingh van den 11e november 1680, eijntelijck een parcheeltjen saeijlant, groot een lopensaet off daer ontrent gelegen ende de reengenooten als in de voorn deelinghe, mede staet geexpresseert, waertoe om cortsheijdt wille wert gerefereert, ende sal dit loth in egalisatie van caevelen aent eerste loth moeten vuijtkeeren eene sommem van vijff en sestigh guldens eens, sonder meer die den 1e comparandt met de momboir van den onmondighe soone wijlen Jan Joost Gerits de Beir voorn t'samen bekennen ende verclaard ontfangen te hebben, ende daer van door de condividenten in dit loth ten vollen betaelt ende voldaen te wesen mitsdesen,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat ider op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc. ende allen commer etc. geloovende etc. pro ut in forma, actum 13 december 1680.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832