Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-114

Kennelijck sij eenen igelijcken dat op huijden datum dese voor schepenen van Tilborgh ende Goirle sijn gecomen ondergenoempt, Gerit Janssen Verbunth, Jan Lourijs van Doremael weduwnaar wijlen Margrita Janssen Verbunth, in qualitijt als vaeder ende voogd van sijn een onmondigh kindt, verweckt aen wijlen Margrita voornoempt sijne gewesene huijsvrouwe, Michiel Cornelis Michielssen als toesiender met Thomas Peeters Veramelvoirt als oom ende in plaetse van den momboir over het een onmondighe kindt wijlen Jan Janssen Verbunth sijne gewesene huijsvrouwe daer moeder aff was Geertruij Michiel Cornelis Michielssen, ende Gerit Lourijs van Doremael weduwnaar van wijlen Maria Janssen Verbunth sijne gewesene huijsvrouwe in qualitijt als vader ende vooght over sijne twee onmondighe kinderen verweckt bij wijlen Maria voornoempt, dewelcke samen ider in haare voorn. qualitijt openlijck ende verclaerde soo ende gelijck sij doen mitsdesen, met malcander gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen die metter doot sijn ontruijmpt ende achtergelaeten door wijlen Jan Gerit Verbunth den Jonghe ende Cornelia Janssen van Buel die beijde in haer leven egte houwelijcs luijden waeren, den in 1 in ordine comparandt gewesene ouders, ende drie respectieve onmondighe kinderen in desen gewesene grootvaeder ende grootmoeder van haer moeder ende vaeders wegen, ende dat in der volgen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits dewelcke soo is den voorn Gerit Janssen Verbunth, naer blinde lothinge ten deele bevallen, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten de keucken met het achterhuijs, kelder en gronde van dien in seecker huijs met twee ende een halff lopensaet lant daer achter aen, soo tot weijde als sai hoff liggende, ende toebehoorende ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne straet, suijt Gerit Janssen van Beurden, west ende noort het kindt Jan Lourijs van Doremael, daer moeder aff was Margrita Janssen Verbunth hier naer bedeelt los ende vrij ende sal den condividente in dit loth in vergelijckinge van cavelingh aende andere deijlers in desen moeten vuijtreijcken eene somme van hondert twintigh guldens eens als namentlijck aent een onmondigh kindt van Jan Lourijs van Dooremael voornt de somme van vijftigh guldens ende aent een onmondigh kindt wijlen Jan Janssen Verbunth voors eene somme van veertigh gulden ende de sestiende dertigh gulden aen de twee onmondighe kinderen van wijlen Maria Janssen Verbunth voornoempt te betaelen dadelijck bijt passeren deses,

Waertegens Jan Lourijs van Doremael voorn naer blinde lothinge ten deele bevallen, ende sal den selven de tocht ende sijn een onmondigh kindt, verweckt aen wijlen Margrita Janssen Verbunth sijne huijsvrouwe ten erffrechten hebben behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck de caemer int voorn huijs staende scheijdende op den graedt van de schouw de welcke is halff aen dit loth ende halff aent eerste loth bedeelt met de helft van de pudt achter tvoorgeschreven huijs in den hoff staende den welcken bij den condivident int eerste loth voor dander helft ende bij den condivident in dit loth voor dander helft in eijgendom tsaemen sal worden gebruijckt ende tot haare bijde lasten oock onderhouden werden, tsaamen gestaen ende gelegen binnen de parochie ende plaetst voorn. coomende aldaer oost de gemeijne straet, west Gerit Janssen Verbunth, suijt Gerit Herman Jans, ende noort Gerit voornoempt los ende vrij, ende alsnoch de helft onbedeelt inde aenstede soo tot weij als tot saeijlant aende voorn huijsinghe leggende groot tsaemen int geheel vijff lopensaeten off daer omtrent gelegen binnen de parochie ende plaets voorn. aldaer int geheel coomende oost de gemeijne straet, suijt Gerit Herman Jans, west Gerit Janssen van Beurden ende noort twee loop ofte daer omtrent lants vande voors aenstede aent een onmondigh kindt Jan Janssen Verbunth voornoempt hier naer bedeelt, los en vrij ende sal den condivident in dit loth in vergelijckinge van cavelingh van den eersten comparant ende condivident in desen hebben gemeten ende ontfangen eene somme van vijftigh guldens die dit van dit onmondigh kindt in dit loth bekent ontfangen te hebben, ende daer van ten behoeve van sijn onmondigh kindt ten vollen voldaen ende betaelt te sijn door handen van den 1 in ordine comparant in desen,

Waertegens Michiel Cornelis Michielssen als toesiender met Thomas Peeters Veramelvoirt in plaets van den momboir over het een onmondigh kindt wijlen Jan Janssen Verbunth daer moeder aff was Geertuijt Michiel Cornelis Michielssen bij blinde lothing sijn ten deele bevallen ende alsoo salt voors een onmondigh kindt wijlen Jan ende Geertruijt voort voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck besitten eerstelijck twee lopensaeten off daer omtrent lants van de aenstede hier voorens vermelt, aldaer coomende oost de gemeene straet, suijt het loth vant een onmondigh kindt van Jan Lourijs van Doremael voorschreven daer moeder aff was Geertruit Michiel Cornelis Michielssen, hier voorens intweede loth bedeelt, west Gerit Willems Veramelvoirt, ende noort Gerit Janssen van Beurden, ende noch een parcheeltjen soo weij als saeijlandt groot twee lopensaet oft daer omtrent gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt het Crijven, aldaer coomende oost Jan Janssen van Beurden, suijt Anthonij Jan Gerit Huijberts, west Hendrick Cornelis Denis ende Peeter Jan Peeter Jacobs, ende alnoch het vierde paert onbedeelt in eenen hoijbeempt groot int geheel twaelff lopensaet oft daer omtrent gelegen onder dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt den Dalem aldaer int geheel tusschen erffenisse oost Gerit Jan Smolders, suijt jan Janssen van Ael, west Denis Jan Denis Leijten ende noort het Convent van Tongerloo, eijntelijck alnoch een parcheeltjen moervelt groot twee lopensaet oft daer omtrent gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Oude Leije die den condivident mede in dit sal moeten onderhouden, respectieve los en vrij, ende sullen de condividenten in dit loth in vergelijck van cavels vant eerste loth ofte comparant genieten, ende ten behoeve vant weeskindt in dit loth ontfangen eene somme van veertigh gulden, souden dit den toesiender vant selve kindt, bekent ontfangen te hebben ende daer van ten behoeve vant selve wees ten vollen voldaen ende betaelt te sijn,

Ende waertegens Gerit Lourijs van Doremael bij blinde lothinge is ten deele bevallen, ende alsoo sal den selven te tochten ende sijne onmon kinderen ten erffrechte voor haare portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een huijsken metten hoff ende erve daer aenleggende ende daer toebehoorende groodt tsamen drij lopensaet oft daer omtrent gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt het Crijven aldaer tusschen erffenisse oost de erfgenaemen van Herman de Roij saliger in sijn leven schouteth alhier was, suijt Claes Thijs Crijers, west de gemeijne straet, ende noort Jan Jan Anthonisse cum suis, Item een vierde paert onbedeelt in eenen parcheel hoijbeempt groot int geheel twaelff lopensaet oft daer omtrent gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt den Dalem, ... genooten als int voorenstaende loth int geheel staet uitgedruckt waermee de twee resterende vierdepaerten completeert Adriaen Gerits Verbunth ende Willem Cornelis van Gorp, eijndelijck alnoch een parcheeltjen bestaende in een bleeckelingh veldeke groot drij a vier lopensaeten oft daer omtrent gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Oude Leije aldaer coomende oost Adriaen Jan Maes, suijt de voorscreve Oude Leije, west een seecker slootje, ende noort de gemeijnte van Tilborgh respectieve los ende vrij, ende sal den condividenten in dit loth in egalisatie van cavelen genieten ende ten behoeve van de twee onmondige kinderen in dit loth vermelt ontfangen van den eerste condivident ende comparant in desen eene somme van dertigh guldens sonder meer die Gerit Lourijs van Doremael bekent ontfangen te hebben, ende daer van ten vollen voldaen ende betaelt te sijn, ende ... van de beste boomen op het tweede loth staende sal den condivident in dit loth mede hebben ende genieten, die den condivident ofte eijgenaer der selves voor uijtgaen van de meij eerstcoomende van den gronde oft plaets moeten ruijmen, ende sullen de condivident de huijsinge aenveerden te half april eerstcoomende met het ledigh landt, ende sal jder van sijn aenbedeelde deel den pacht daervan eerstmael coomende mede hebben ende ontfangen, ende de dorpslasten soo ordinair als extraordinair jder van sijn onbedeelde in desen met den ... borgem: 1681 eerstcoomende,

Voorst is tusschen de voorschreven parthije condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat jder op sijn aengecavelde deel ende borgsom sal moeten gedoogen onderhouden alle wegen stegen waterlaeten, etc. ende hebben etc. geloovende etc. alle commer etc. pro ut in forma, actum den 16 december 1680.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832