Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-20

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborg ende Goirle ondergenoempt, in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Gijsbert Joost Geritssen de Beir soo voor sijn selven, als mede alnoch in qualiteijt als momboir ende met hem Marquis Anthonis Emmen als toesiender over het een onmondigh kint wijlen Anneken Joost Gerits de Beir, daer vader aff is Adriaen Anthonis Emmen, ten dese mede present sijnde, ende den voorn. Gijsbert alnoch als momboir, geassisteert met Jan Corstiaen Jan Jacobs, die voor Jan Jan Willem Adriaens als toesiender over de twee onmondighe kinderen wijlen Jan Joost Gerits de Beir, daer moeder aff was Engeltien Jan Willem Adriaens, is instaende, als verclarende tot het geene naer beschreve daer mondelinghe last te hebben, alle kinderen kintskinderen ende erffgenamen wijlen Joost Geerits de Beir ende Maeijken Anthonis Claessen beijde ... houwelijckse luijden, haere gewesen vader, moeder, vader en grootmoeder respectieve, de welcke tsamen hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mits dese met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffscheijdingh ende deijlingh vande naerbeschreve erffgoederen metter doot ontruijmpt ende achter gelaeten door den voorn. Joost ende Maeijken saliger, ende dat inder forme, vuegen ende maniere hier naer beschreve volgende,

Overmits der welcke soo is den voornoemden Gijsbert Joost Gerits de Beir bij blinde lothinghe ten dele bevallen ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, eerstelijck een huijs met een schop en een loop: hoff of etc. nochtans etc., sijnde gerechte eene helfte in een steede, waer van d'ander helft de welcken voornoempt hiernaer ten deelen bevallen sijn, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer int geheel tusschen erfenisse oost Jan Gerit Creijers, suijt den deijlder in desen cum suo, west de H: Geest van Tilborgh, ende noort de gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs gebruickelijck mitsgaders eenen weght van negen voeten breedt tusschen t schop, ende het 1 loop: lants in dit loth ... aenden oosten cant, neffens dit parceel streckende, Item de helft van eenen acker genaempt den Ven acker groot tsamen vijff loopensaeten, off etc. aende westcandt bedeelt, ende d'ander helft de twee onmondighe kinderen voorn. gelegen binnen de parochie ende plaetse voors, aldaer int geheel tusschen erffenisse oost ende suijt Jan Goijaert Janssen, west ende noort de H: Geest van Tilborgh, los ende vrij, uijtgenomen dat den oosten candt van selven acker, de westen cant sal moeten wegen ende stegen, Item een parcheel soo weij als saeijlant groot vier loop: off etc. nochtans etc.gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse oost Adriaen Willem Goijaerts, suijt de gemeijne straet, west Adriaen Goijaerts, ende noort de twee onmondighe kinderen in desen, uijtgenomen eenen sloot bij dit parceel leggende, die den deijlder in dit loth halff, ende d'ander helft bij de gemelte twee onmondighe kinderen tsamen sal moeten onderhouden werden, mitsgaders soo sal den deijlder in desen niet in eijgendom hebben de steegh met de boomen daer in ende op staende, voor soo verre als de selve nevens dit parceel sijn lengte heeft, ende deselve steegh is streckende tot de gemeijne straet, verder ofte andersints met verdere wegen, stegen ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, Item eenen hoijbeemt, groot seven loop: off etc. nochtans etc. gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt den Dalem, aldaer tusschen erffenisse oost Anthonis Michielsse, suijt Adriaen Vrijssen, west Jan Bastiaenssen, ende noort de Landtscheijdingh, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., Item eem hoijbeemdeken groot een halff buijnder off etc. nochtans soo groot etc. gelegen is binnen de parochie van Gilse, ter plaetse genaempt den Hackelaer, aldaer tusschen erffenisse oost, suijt, west d'erffgenamen Huijbert Michiel Huijberts, ende noort d'erffgenamen juffr. Handtbroeck, los ende vrij, vuijgenomen dat den deijlder in dit loth hier uijt jaerlijcx sal moeten gelden eenen chijns van twee stuijvers vier penningen aen sijne Hoogheijt den Heere Prince van Orange, alle jaere betaelt werdende den derden dagh naer St. Marten aende rentmeester van sijne Hoogheijt voornoempt, mitsgaders wegen etc., Item acht loop: van twaelff loop:off etc. in een parcheel heijbodem waer van de vier anderen ende resterende loop: de meergemelte twee weeskinderen ten deele bevallen sijn, aen eenen candt vant selve parcheel aen malcanderen aff te meten, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Vosbergen, aldaer int geheel tusschen erffenisse oost Peter Denis Heijcants, suijt de gemeijnte van Tilborgh, west Jan Cuijsters, ende noort Peter van Ethen, los ende vrij, Item nogh een heijbodemken groot twee loop: off etc. gelegen onder Loon opt Sandt, ter plaetse genaempt de Pigh, aldaer tusschen erffenissen oost peter Lemmens, suijt ende west Adriaen Eijkers, ende noort de gemeijne Baen naer Loon, los ende vrij, uijtgenomen dat den deijlder in desen daer uijt jaerlijcx sal moeten gelden eenen duijt chijns aen d'Heer van Loon voor alle jaere betaelt werdende op St. Martensdagh, verders eijndelijck alnoch een heijbodemken groot twee loop: of nochtans etc. gelegen is binnen Loon voors., ter plaetse genaempt de Heer van Herenstaeck, aldaer comende oost ende suijt Adriaen Segers, west ende noort Jan Janssen de Beir, los ende vrij, uijtgenomen mede hier uijt jaerlijcx te gelden eenen duijt chijns te betalen aen ende op den dagh als voor, ende sal den condivident in desen in vergelijckinghe van cavelen moeten uitreijcken ten behoeve vande gelijcke condividenten ende boedel in desen, eene somme van twee hondert guldens eens, ... waer van den deijlder in desen alreeden heeft betaelt ten behoeve vande gelijcke boedel ende comparanten in dese eene somme van vijff en vijfftigh gulden, die d'ander deijlder in desen bekennen ende verclaren ontfangen ofte wel ten behoeve vande gelijcke deijlders in desen gebruijckt ende uijtgegeven te hebben, sulcx dat met meer op dese twee hondert guldens is resterende als een hondert vijff en veertigh gulden,

Waertegens, de momboirs van het een onmondigh kint wijlen Anneken Joost Gerits de Beir, daer vader aff is Adriaen Anthonis Emmen, ten deele bevallen is, ende sal de selve alsoo ten ... ende behoeve vant selve onmondigh kint ten erffrechte, ende den voornoemde Adriaen Anthonis Emmen, ter pachter, tochten, hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck, in een parcheel weijlant drij loop: achtentwintigh ro: aff te meten aenden noorden candt van een parcheel groot int geheel seven loop: min of meer off etc. nochtans etc. gelegen is binnen dese parochie van Tilborch, ter plaetse de Hasselt, aldaer int geheel tusschen erffenisse oost een seeckere steegh, suijt deselve steegh, west Cornelis Cornelis de Beir, ende noort Gerit Willem van Amelvoirt, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., Item alnoch twee lopensaeten off etc. saeijlant vant voors. parcheel van seven loop: ofte welcke gerechte een helfte vant selve parcheel uijtgenomen dat dit weeskint achtentwintigh roeden meer alst volgende loth sal hebben, Item een loop saeijlant off etc. gelegen binnen de parochie ende plaetse voorschreve aldaer tusschen erffenisse oost Peter Janssen, suijt ende west de weduwe Peter Jan Willem Adriaens, ende noort de gemeijne straet, Item een parcheel saeijlant groot vier loop: off etc. gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse oost en suijt de weduwe Peter Jan Willem Adriaens, west Cornelis Verbunth, ende noort de gemeijne straet, los ende vrij, uijgenomen dat op dit parcheel jaerlijcx is uijtgaende eenen pacht van darthien loopen reductie rogge aen H: Geest alhier tot Tilborgh alle jaere betaelt werdende met drij gulden achtien stuijvers tsame dit loth tot haere laste sal moeten gelden ende voldoen, Item anderhalf loop saeijlant ofte etc. gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. genaempt het Heijvelt, aldaer tusschen erffenisse oost de H: Geest van Tilborgh, suijt Adriaen Willem Goijaerts, west de selven, ende noort de gemeijnte van Tilborgh, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., Item noch een parcheel hoijbeemt groot twee loop: off etc. gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt het Oortien, aldaer tusschen erffenisse oost Adriaen Willem Goijaerts, suijt de Landtscheijdingh, west ende noort de waeterstroom de Leije, los ende vrij, Item noch eenen hoijbeemt groot ses loop: off etc., gelegen onder Gils ter plaetse genaempt het Reck, aldaer tusschen erfenisse oost Willem Jan Peters, suijt den waeterlaet de Leije, west Laureijs Jan Vrijssen, ende noort de Haensche Hoeve, los ende vrij, uijtgenomen dat hierop jaerlijcx is uijtgaende eenen chijns van ses gulden alle jaere betaelt werdende, min ofte meer, soo groot ende cleijn als den selven ... sal werden, de welcke dit loth mede tot haere last sal moeten supporteren ende voldoen, verders vrij, eijntelijck twee loop: heijbodems off etc. gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse gemaempt de Vosbergen, aldaer comende oost Gijsbert Joost Gerits de Beir voorn., suijt de gemeijnte van Tilborgh, west de twee onmondighe kinderen in dese vermelt, ende noort Peeter van Ethen, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc.,

Ende waertegens de momboirs vande twee onmondighe kinderen wijlen Jan Joost Gerits de Beir ende Engeltien Jan Willem Adriaens ten deele bevallen sijn, ende sullen de selve twee weeskinderen alsoo voor henne portie tsame hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck de resterende ander helft vande stede int voors eerste loth geexpreseert, bestaende deze helfte in een schuer met erve daer aen liggende ende daer toe behorende, ende een loop: lants off etc. dese helfte tegens malcanderen aff te deelen ende meeten de reengenooten als int voors. 1ste loth staet uijtgedruckt, Item dander helfte vande acker genaempt den Ven acker groot int geheel vijff loop: off etc. over eengekomen als int eerste loth staet gemelt, Item een parcheeltien weijlant groot twee loop: off etc. gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oost Gerit Willems van Amelvoirt, suijt en west Peter Goijaerts ende noort tkint van Adriaen Joosten, los ende vrij, uijtgenomen etc., Item sesendartigh ro: weijlant, metter maete, vant parcheel groot int geheel seven loop: off etc. aff te meeten aenden oosten kandt vant selve parcheel, de reengenooten als int tweede loth staet geexpresseert, Item een parcheel saeijlants groot ... loop: off etc., gelegen binnen de parochie ende plaetse voorn. vant voorn: parcheel mede metter maete aff te meeten, ofte wel de gerechte een helfte vant gemelte parcheel van seven loop: oft etc. vuijtgenomen dat het een onmondigh kint int tweede loth genoempt achtentwintigh ro: ... sal hebben ende gemelten als wel de weese in dit loth, Item eenen hoijbeempt groot drij loop: off etc. gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt Jacobs Hoecken, aldaer tusschen erffenisse oost Bartel Gelders, suijt de Landtscheijdingh, west Jan Jan Peters, ende noort de waeterlaet de Leije, los ende vrij, uijtgenomen dat uijt deselven beempt jaerlijcx is uijtgaende vijff duijten chijns aent Convent van Tongerloo, alle jaere betaelt werdende, aende Hr. Rentmeester vande Velde tot s'Bosch, verders vrij, Item de gerechte een helfte in een parcheel beemt groot int geheel drij loop: off etc. onbedeelt leggende onder Gilse, ter plaetse genaempt de ... Beemden, aldaer tusschen erffenisse int geheel oost Jan Daniels, suijt Jan Servaes Moonen, west ende noort de Landtscheijdinghe, Item noch eenen beemtgroot acht loop: off etc. gelegen binnen Gilse voors: ter plaetse genaempt den ... comende oost Jacob Cornelis, suijt den waeterlaet de Leije, west ende noort de H: Geest tot Gilse, Item alnoch eenen beemt groot twee loop: off etc. gelegen onder Gilse, ter plaetse genaempt de noorde sijde vande Lange Haeven, aldaer comende oost Jan Denis, suijt den selve, west Hendrick Jans, ende noort Peter Peter Michiels, los ende vrij, uijtgenomen dat op dese drije beemden jaerlijcx sijn uijtgaende ende moet worden betaelt twee stuijver vier penningen in eenen meerdere chijns alle jaere te voldoen aende rentmeester van sijn Hoogheijt den Prince van Orange, verders vrij, eijntelijck eenen heijbodem groot twee loop: off etc. gelegen onder Tilborgh, ter plaetse genaempt den Vosberch, aldaer de reengenooten als int 2e loth staet geexpresseert, los en vrij, ende sal dit loth in vergelijckingh van cavelen moeten uijtreijcken ende betaelen, eerstelijck vijftigh gulden te behoeve vande gelijcke condividenten in desen tot betaelinge vande schulden daer mede desen boedel is belast, Item alnoch twintigh gulden ten behoeve alleenlijck vant een onmondigh kint int tweede loth genoempt, te betaelen voor uijtgaen van meij eerstcomende, sonder eenighen interest ende sullen de condividenten in dese ijder sijne aenbedeelde goederen aenvaerden, namentlijck de huissing met het lant daeraen liggende halff april eerstcomende, het saeijlant t'oigst eerstcomende, ende de weijden met de hoijbeemden respective dadtelijck naert passeren deser, ende de dorpslasten ijder van sijne goederen met dese tegenwoordigh nieuwe borgemeester 1680.

Voorts is tusschen de voors. comparanten ende condividenten in desen wel expresselijck ondersproocken ende geconditioneert dat ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, waterlaeten ende alle andere naerbuerlijcke rechten, twelck d'een off d'ander parcheel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum 20 februari 1680.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832