Menu

Documenten

Document R-1680-14-8022-30v

Kennelijck zij eenen igelijken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborg en Goirle ondergenaampt, in eijgene persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis Elias Thijssen als man ende momboir van Geertruijt, dochter wijlen Willem Cornelis de Beir sijne huijsvrouwe, voor sijn selven, Jan Willem Cornelis de Beir mede voor sijn selven, Cornelis Cornelis Willem de Beir mede voor sijn selve, Cornelis Cornelis de Beir als momboir met Sijmon Gerit Claessen in plaetse van den overleden toesiender Maria onmondighe dochter wijlen Willem Cornelis de Beir, ende den voorn. Cornelis Elias Thijssen ook noch voor sijn selven als in coope ende bij seecker opdrachte becomen hebbende het resterende een vijfdepart inde naerbeschreven erffgoederen van Mattheus Mattheusse als in houwelijck hebbende Pitronella, oock dochter Willem Cornelis de Beir, ende alsoo al mede ... erffgenaem vande naerbes. goederen, alle resp. broeders, susters ende swager, mitsgaders kinderen, kintskinderen ende erffgenamen van wijlen Willem Cornelis de Beir ende Pitronella Gerit Claessen, dewelcke bekende ende verclaerden met malcander gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinghe vande naebeschreven erffgoederen op hen comparanten repectieve aen gecomen ende gesuccedeert met het overlijden van haere voors. ouders, ende dat inder vuegen forme ende maniere hier naer beschreven volgende,

Overmits denwelcken soo is den voorn. Cornelis Elias Thijssen nom: uxoris ten deele bevallen ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een parcheeltien weijlandt groot een halff loopensaet ofte etc. nochtans soo etc. gelegen is binnen dese parochie van Tilborch, ter plaetse genaempt de Stockhasselt aldaer comende oost de gemeijne straet, suijt t landt aent huijs hier naer bedeelt, west Maria hier naer bedeelt ende noort Daniel Peeter Adriaen Goijaerts, los ende vrij, Item alnoch een halff loop: lants, off daer ontrent ende gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. aldaer comende oost Maria voornoempt, suijt de erve vant huijs in desen, west Cornelis Janssen de Beir, ende noort Daniel Peeter Adriaen Goijaerts, los ende vrij, eijntelijck alnoch eene heijbodem groot vier loop: off etc. nochtans etc. gelegen is binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt de Vosbergen, aldaer comende oost ende west de gemeijnte van Tilborgh, suijt ... ende noort Johan Wittebol, los ende vrij,

Waer tegens Jan ende Cornelis Willem de Beir respective broeders, voor haer beijden ten blinde lothinge ten deelen bevallen sijn, ende sullen deselve alsoo voor haer beijder portie hebben behouden ende erffelijck besitten, een huijs, schop met den hoff, ende erve daer aen liggende, ende daer toe behoorende groot t saemen met den grondt daert huijs op staet twee loop: off etc. nochtans etc. gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors., aldaer comende oost de gemeijne straet, suijt Sijmon Gerit Cleijssen, west Cornelis Janssen de Beir, ende noort Cornelis Elias Thijssen voornoempt met Maria onmondighe dochter in desen, los ende vrij, ende sullen de condividenten in dit loth in vergelijckinghe van cavelen moeten uijtreijcken ende betaelen aent volgende leste loth ten behoeve vande onmondighe dochter in desen eene somme van tsestigh gulden thalff aprill eerstcomende precies, ende ingeval de selve somme alsdan niet betaelt wierden soo gelooven sij Jan ende Cornelis Willem de Beir voorn. daer van jaerlijcx intrest te betaelen tegens vier gulden thien stuijvers vant hondert waervan alsdan het eerste jaer verscheijnen sal 1/2 aprill int jaer 1681 toecomende, ende sal voorts continuerende van jaere tot jaere totte effectieve ende prompte voldoening vande voorn: capitaele somme toe,

Ende waer tegens de momboirs voornoempt ten deelen bevallen sijn, ende alsoo sal de voornoemde Maria onm: dochter in desen voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een halff loop: lants off etc. nochtans etc. gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors., aldaer comende oost Cornelis Eliassen Thijssen voornoempt, suijt Jan ende Cornelis de Beir hiervoor bedeelt, west Cornelis Eliassen Thijssen voors. ende noort Daniel Peeter Adriaen Goijaerts, los ende vrij, ende sal deselve dochter in egalisatie van cavelen alnoch genieten ende ontfangen uijt handen van Jan ende Cornelis de Beir hiervoor bedeelt, eene somme vant tsestich gulden, te betaelen halff aprill eerstcomende precies, dogh ingeval de voors. somme als dan niet geschooten ende betaelt wierden aende momboirs vande voornoemde onmondighe dochter, soo gelooven sij debiteuren in sulcken geval alsdan intrest daer van te betaelen tegens vier gulden thien stuijvers per cent jaerlijcx, de eerste aenvanck sal nemen halff aprill toecomende in desen jaere 1680, ende soo voorts continuerende etc. ende sullen de gelijcke condividenten in desen ijder het sijne aenvaerden, namentlijck thuijs met hoff ende ledich lant halff aprill eerstcomende ende het saeijlant toigst inde stoppelen respective in dese lopende jaere 1680, ende de dorpslasten met desen tegenwoordighe borgemeester in desen jaere 1680, mitsgaders alnoch geconditioneert dat de condivienten in dese malcander ider over het sijne sullen moeten wegen ende stegen ter naester velde ende minster schade, ende sullen de respective comparanten ijder sijn contingent genieten ende proffiteren in alle de boomen opde goederen in desen staende, uijtgenomen de appel boomen, die alleen sullen blijven staen ten behoeve vanden condivident die den gront vande selve is ten deele bevallen,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten ondersproocken ende geconditioneert dat ijder op sijn aenbedeelde in desen sal moeten onderhouden alle wegen, stegen ende waeterlaeten twelck d´een off d´ander parcheel van outs soude mogen subject sijn, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer, calangie etc. pro ut in forma, actum 9 meert 1680.

Jan ende Cornelis Willems de Beir respective broeders, hebben vercocht ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen gelijck sij tsaemen doen mitsdesen aen ende ten behoeve van Cornelis Elias Thijssen een huijs, schop ende den hoff met d´erve daer aen liggende ende daer toe behoorende groot tsaemen met den grondt daer het huijs op staet twee loopens. offte etc. nochtans etc. is binnen dese parochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne straet, suijt Sijmon Gerit Cleijssen, west Cornelis Janssen de Beir, ende noort den cooper in desen cum sui, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. ende voorts in aller vuegen groote ende manieren als de vercoopers in desen de voors. goederen bij seeckere erffscheijdinghe op huijden dato deses gepasseert, voor haer beijder contingenten tegens d´andere ende verdere erffgenaemen wijlen Willem Cornelissen de Beir, in eijgendom becomen ende vercregen hebben, ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma ..Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832