Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-38v

Jan Willem Janssen heeft vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen gelijck hij doet mitsdesen aen ende ten behoeve van Adriaen Peter Jan Vrancken een parcheeltien saeijlandt groot 8 a 10 ro: off etc. nochtans soo groot etc. is binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne straet, suijt ende west Michiel Daniels, ende noort den cooper in desen, los en vrij uijtgenomen alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, Actum 28 maert 1680, coram scab: de Wits et rel: vander Burcht,

Cooppenn 36: 9 stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832