Menu

Documenten

Document R-1680-14-8022-41v

Anthonij Janssen van Ghils heeft vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Anthonis Wouters, een huijsken met den hoff daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot met de grondt daert huijsken op staet, een halff loopensaet off daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn alst selve gestaen ende gelegen is binnen dese parochie van Tilborg ter plaetse genaempt het Craeijven, aldaer comende oost Jan Michiel Meijnaerts, suijt Peter Jans den Decker, west Gerit Adriaen Smolders, ende noort de gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. alle verholen commer etc. pro ut in forma, actum ut supra (1 april 1680), coram scab: vander Burcht et de Wits,

Cooppenn: 117 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832