Menu

Documenten

Document R-1680-14-8022-44v

Claes Daniel Adraen Vrancken als momber, ende Leendert Adriaen Cornelis Gielen als toesiender over de twee onmondighe kinderen wijlen Adriaen Daniel Adriaen Vrancken daer moeder aff was Hijltjen Jan Hendrick, hebben met consent ende decreet vande heere drossaert ende schepenen alhier vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Willemse de Beir twee derde paerten onbedeelt in een huijs ende inden hoff met het weijlant daeraen liggende ende daertoe behoorende, mitsgaders de helft vant ... daertegen staende, groot int geheel een loopensaet en drij quartier, ofte etc. nochtans soo groot ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenissen oost Willem Daniel Adriaen Vrancken, suijt Cornelis C suis: de Beir, west de gemeijne straet, ende noort Jan Jan Willems, los ende vrij, uijtgenomen dat cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal twee gerechte derde paerten in eenen chijns van vijff stuijvers int geheel jaerlijcx betaelt wordende aen rentmeester Ekenschot tot Oorschot op St. Dionijs dagh, ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc., gelovende etc., alle commer etc. pro ut in forma actum ut supra (25 aprill 1680)

Jan Willem de Beir promosit super se et omnia sua bona habita et habenda (belooft op zijn persoon en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) aen de momboirs van de twee onmondighe kinderen wijlen Adriaen Daniel Adriaen Vrancken ende ... Jan Hendricx, ten behoeve van d'selve twee onmondighe weeskinderen, ter saecke ende als reste van de coop der goederen daerinne sij door de voors momboirs, op heden ... ende gederft is, de somme van achten dartigh gulden te betaelen ter simpele vermaene met eenen stuijver van ijderen gulden jaerlijcx vande voors somme ter intrest, waer van het eerste jaer verschijnen sal te halff aprill eerstcomende inde jaere 1681 ende soo voorts continuerende pro rato des tijts totte effectuele ende prompte voldoeninghe der voorn. capitaele somme et. actum et scabini ut antea.

Joost Goijaert Heerden heeft vercocht ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Willemsse de Beir een gerecht derdepaert onbedeelt in een huijs, hoff ende het weijlant daer aen liggende ende daer toe behorende, soo groot ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, waervan den voorn. cooper de twee resterende derdepaerten in coope vande momboirs over de twee onmondighe kinderen wijlen Adriaen Daniel Adriaen Vrancken becomen ende in eijgendom vercregen heeft bij alsulcke veste ende scabinael transport, als op heden tsijnen behoeve is verleden ende gepasseert, sijnde dit derde part los en vrij, uijtgenomen dat de cooper daer uijt jaerlijcx gelden sal een gerechte derde paert in eenen chijns van vijff stuijvers int geheel jaerlijcx betaelt werden Rentmeester Ekenschot tot Oorschot op St. Dionijs dagh ende voorts alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. alle commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut antea.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832